• English
 • Romana

Newsletter luna mai 2016

Publicat: 02.06.2016

 

                                                LEGAL NEWSLETTER

                                                            Mai 2016

 

Lunile mai 2016 aduce in peisajul juridic acte normative care produc modificari de interes pentru activitatea

 • Administrativ, Financiar, Juridic
 • PMO, Facility, HR

 

Rezumat acte normative

 

 1. Legea nr. 72/2016 privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor..................................................................2
 2. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice..................................................................................................................................................3
 3. Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale..............................................................................................................................................5
 4. Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii..............................................................................................7
 5. Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor........................................................................................................................................8
 6. Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 934/2016 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2016..................................................................................................................................10
 7. Proiect - Ghid privind respectarea regulilor de concurență în situația participării sub formă de asociere la o procedură de achiziție publică......................................................................................................................11
 8. Practica relevanta................................................................................................................  11

1.        Legea nr. 72/2016 privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor.

Pe scurt:

 • Prin noua lege se instituie un sistem unic, propriu şi autonom de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților. 
 • Legea stabilesțe că vârsta standard de pensionare este de 65 de ani atât pentru avocații bărbaţi, cât şi pentru avocații femei. Atingerea vârstei standard de pensionare se va realiza prin creşterea vârstei de pensionare, conform eşalonării prevăzute în actul normativ.Stagiul complet de cotizare este de 35 de ani atât pentru bărbaţi, cât şi pentru femei.
 • La data intrării în vigoare a noii legi se abrogă:

– OUG nr. 221/2000 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor;

– capitolul VII – Casa de Asigurări a Avocaţilor din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată.

 • Data intrarii in vigoare: 05 iulie 2016 

Relevant pentru: Juridic

 

2.      Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice

Pe scurt:

 • Noua lege reglementează modul de realizare a achiziţiilor publice, procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică şi de organizare a concursurilor de soluţii, instrumentele şi tehnicile specifice care pot fi utilizate pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică, precum şi anumite aspecte specifice în legătură cu executarea contractelor de achiziţie publică. 
 • Principalele noutăți: Procedurile de atribuire reglementate de noua lege se aplică în cazul atribuirii contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru a căror valoare estimată, fără TVA, este egală sau mai mare decât următoarele praguri valorice:

– 23.227.215 lei, pentru contractele de achiziţie publică/acordurile-cadru de lucrări;

– 600.129 lei, pentru contractele de achiziţie publică/acordurile-cadru de produse şi de servicii;

– 3.334.050 lei, pentru contractele de achiziţie publică/acordurile-cadru de servicii care au ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice.

 • Pragurile valorice prevăzute mai sus se modifică de către Comisia Europeană conform regulilor şi procedurilor corespunzătoare prevăzute la art. 6 din Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achiziţiile publice şi de abrogare a Directivei 2004/18/CE. Agenţia Naţională de Achiziţii Publice (ANAP) va publica pe pagina sa de internet pragurile valorice stabilite de către Comisia Europeană, la data intrării în vigoare a acestora.
 • Autoritatea contractantă atribuie contractele de achiziţie publică/acordurile-cadru şi organizează concursurile de soluţii care privesc achiziţii publice a căror valoare estimată este mai mică decât pragurile menționate mai sus prin aplicarea unei proceduri simplificate, cu respectarea principiilor consacrate de legea achizițiilor publice.
 • Prin normele metodologice (care nu sunt inca publicate) se stabilesc condiţiile şi modalităţile de aplicare a procedurii simplificate. Aplicarea procedurii simplificate presupune cel puţin termene mai scurte şi formalităţi procedurale reduse faţă de cele prevăzute în cuprinsul legii pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică.
 • Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziţiona direct produse sau servicii în cazul în care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică decât 132.519 lei, respectiv lucrări, în cazul în care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică decât 441.730 lei.
 • Procedurile de atribuire reglementate de noua lege, aplicabile pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru sau organizarea concursurilor de soluţii sunt următoarele: – licitaţia deschisă;             -licitaţia restrânsă; – negocierea competitivă; – dialogul competitiv; – parteneriatul pentru inovare;– negocierea fără publicare prealabilă; – concursul de soluţii; – procedura de atribuire aplicabilă în cazul serviciilor sociale şi al altor servicii specifice; – procedura simplificată.
 • Noua lege reglementează posibilitatea ca autoritatea contractantă să se consulte în mod transparent cu piața în vederea obținerii unor răspunsuri cu privire la evoluțiile cu caracter tehnic și financiar din domeniul pentru care se intenționează organizarea unei proceduri de achiziție publică.
 • Se reglementează că autoritatea contractantă atribuie contractul de achiziţie publică ofertantului care a depus oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic. În acest sens, autoritatea contractantă stabileşte oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic pe baza criteriului de atribuire şi a factorilor de evaluare prevăzuţi în documentele achiziţiei.
 • Pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, autoritatea contractantă are dreptul de a aplica unul dintre următoarele criterii de atribuire:preţul cel mai scăzut; costul cel mai scăzut; cel mai bun raport calitate-preţ; cel mai bun raport calitate-cost.
 • Autoritatea contractantă nu va utiliza costul cel mai scăzut/preţul cel mai scăzut drept criteriu de atribuire în cazul:

– anumitor categorii de contracte de achiziţie publică/acorduri-cadru de lucrări sau de servicii care au ca obiect servicii intelectuale şi care presupun activităţi cu nivel de complexitate ridicat;

– contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru de lucrări sau de servicii care sunt aferente proiectelor de infrastructură de transport transeuropene şi drumuri judeţene.

 • Se reglementează posibilitatea ca, în vederea participării la o procedură de achiziție publică, ofertanții să depună inițial un document unic european în format electronic (DUAE), urmând ca,  înainte de atribuirea contractului de achiziţie publică, autoritatea contractantă să solicite ofertantului clasat pe primul loc să prezinte documente justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare şi selecţie, în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE.
 • Se reglementează posibilitatea utilizării unor liste oficiale de operatori economici agreați, care optează pentru un sistem de certificare de către organisme de drept public sau privat.
 • Se reglementeză condițiile în care un contract de achiziție publică poate fi modificat pe durata executării acestuia, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, precum și cazurile în care pot fi denunțate contractile de achiziție public de către autoritatea contractantă.
 • Duratele minime ale procedurilor de atribuire reglementate prin noua lege sunt mai scurte decât cele prevăzute de legislația actuală.
 • Noua lege se aplică procedurilor de atribuire iniţiate după data intrării sale în vigoare, precum și contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru încheiate după data intrării sale în vigoare.
 • La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.
 • Data intrarii in vigoare: 26.05.2016 

 

Relevant pentru: Juridic, Administrativ, Financiar

 

3.         Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale

 

Pe scurt:

 • Noua Lege reglementeaza modul de realizare de către entităţile contractante a achiziţiilor sectoriale, procedurile de atribuire a contractelor sectoriale şi de organizare a concursurilor de soluţii, instrumentele şi tehnicile specifice care pot fi utilizate pentru atribuirea contractelor sectoriale, precum şi anumite aspecte specifice în legătură cu executarea contractelor sectoriale.
 • Domeniul de aplicare a prezentei legi nu include serviciile de interes general fără caracter economic.
 • Cap. I stabilește obiectul, scopul și principiile achizițiilor sectoriale, sunt prevăzute, de asemenea, definiții le termenilor și expresiilor utilizate în lege, sunt reglementare și entitățile contractante, activitățile relevante, precum și domeniul de aplicare și achizițiile mixte.
 • Cap. II prevede exceptările aplicabile tuturor entităților contractante și excluderile specifice, achizițiile care includ aspecte de apărare și securitate, precum și situații speciale de contracte privind achiziții sectoriale.
 • Cap. III dispune asupra regulilor generale de participare și desfășurare a procedurilor de atribuire, în ceea ce privește operatorii economici, contractele rezervate, confidențialitatea, regulile de evitare a conflictului de interese, precum și în ceea ce privește regulile aplicabile comunicărilor.
 • Cap. IV prevede modalitățile de atribuire a contractelor de achiziții sectoriale, respectiv procedurile de atribuire, precum și instrumente și tehnici specifice de atribuire a contractelor sectoriale.
 • Cap. V stabilește modul de organizare și desfășurare a procedurii de atribuire prin: consultarea pieței, împărțirea pe loturi, sunt prevăzute, de asemenea, și reguli de publicitate și transparență, modul de elaborare a documentației de atribuire, ofertele alternative, criteriile de calificare și selecție, necesitatea existenței documentului unic de achiziție european – E-Certis, criteriile de atribuire, cataloagele electronice, atribuirea contractelor sectoriale și încheierea acordurilor-cadru. Mai sunt reglementate și ofertele care cuprind produse originare din țări terțe și relațiile cu aceste țări, modul de finalizare a procedurii de atribuire, informarea candidaților/ofertanților, precum și dispoziții privind dosarul achiziției și raportul procedurii de atribuire.
 • Cap. VI dispune asupra modului de executare a contractului sectorial prin subcontractare, prin modificarea contractului sectorial/acordului-cadru, fiind prevăzute și cazuri specifice de încetare a contractului sectorial.
 • Cap. VII prevede, printre altele, faptele care constituie contravenții, precum: atribuirea unui contract sectorial/acordului-cadru sau organizarea unui concurs de soluții fără publicarea prealabilă a unei invitații de participare la o procedură concurențială de ofertare, în cazurile în care publicarea acesteia este obligatorie potrivit prevederilor art. 124 alin. (1) lit. a)-c) și art. 154; încălcarea prevederilor art. 16 alin. (2); încălcarea regulilor de elaborare a specificațiilor tehnice prevăzute la art. 165 alin. (6); încălcarea regulilor de publicitate și transparență prevăzute la art. 151-160, cu excepția celor referitoare la anunțul de atribuire etc.
 • Cap. VIII reglementează dispoziții tranzitorii și finale, precum faptul că la data intrării în vigoare a respectivei legi se abrogă prevederile cap. VIII din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006.
 • Data intrarii in vigoare:  26.05.2016 

 

Relevant pentru: , Administrativ, Financiar, Contabilitate

 

4. Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii

 

Pe scurt:

 • Noua lege reglementează modul de atribuire a contractelor de concesiune de lucrări şi a contractelor de concesiune de servicii, regimul juridic aplicabil acestor contracte, precum şi anumite aspecte specifice în legătură cu executarea acestora.
 • Până în prezent reglementările privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii erau cuprinse în OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.
 • Prin contractul de concesiune de lucrări, una sau mai multe entităţi contractante încredinţează executarea de lucrări unuia sau mai multor operatori economici, în care contraprestaţia pentru lucrări este reprezentată fie exclusiv de dreptul de a exploata rezultatul lucrărilor care fac obiectul contractului, fie de acest drept însoţit de o plată;
 • Prin contractul de concesiune de servicii, una sau mai multe entităţi contractante încredinţează prestarea şi gestionarea de servicii, unuia sau mai multor operatori economici, în care contraprestaţia pentru servicii este reprezentată fie exclusiv de dreptul de a exploata serviciile care fac obiectul contractului, fie de acest drept însoţit de o plată.
 • Procedurile de atribuire prevăzute de noua lege se aplică concesiunilor de lucrări sau concesiunilor de servicii a căror valoare, fără TVA, este egală sau mai mare decât pragul valoric de 23.227.215 lei.
 • Entitatea contractantă atribuie contractul de concesiune prin una dintre următoarele proceduri de atribuire:

– licitaţie deschisă;

       – dialog competitiv.

 • Potrivit noii legi, contractele de concesiune se atribuie pe baza criteriului ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, stabilită în baza unor criterii obiective care garantează evaluarea ofertelor în condiţii de concurenţă reală. Criteriile obiective trebuie să aibă legătură directă cu obiectul concesiunii de lucrări sau al concesiunii de servicii şi se pot referi la oricare dintre următoarele: gradul de preluare a unor riscuri de către concesionar; nivelul plăţilor actualizate efectuate de către entitatea contractantă; nivelul tarifelor de utilizare; modalitatea de execuţie a lucrărilor/prestare a serviciilor bazată pe indicatori de performanţă de ordin calitativ, tehnic, funcţional, financiar etc.; modul de asigurare a protecţiei mediului; modul de rezolvare a unor probleme sociale; nivelul redevenţei; durata concesiunii; inovarea.
 • La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă: a) Legea parteneriatului public-privat nr. 178/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 676 din 5 octombrie 2010, cu modificările și completările ulterioare; b) Hotărârea Guvernului nr. 71/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 8 februarie 2007; c) orice alte prevederi contrare cuprinse în orice alte acte normative.
 • Data intrarii in vigoare: 26.05.2016 

 

Relevant pentru:  Administrativ, Financiar, Contabilitate, Juridic

 

5.    Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.

 

 

Pe scurt:

 • În contextul adoptării noilor prevederi în domeniul achizițiilor publice, noua lege reglementează, într-un act normativ de sine-statator, remediile, căile de atac şi procedura de soluţionare a acestora, pe cale administrativ-jurisdicţională sau judiciară, în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune, precum şi organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.
 • Legea se aplică şi cererilor având ca obiect acordarea despăgubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate în cadrul procedurii de atribuire, precum şi celor privind executarea, anularea, rezoluţiunea, rezilierea sau denunţarea unilaterală a contractelor.
 • Principalele noutăți:

- În cazul unei asocieri de operatori economici care depun împreună o ofertă comună, îi este recunoscut oricărui membru al asocierii, dreptul de a formula contestație.

- Se reglementează obligativitatea depunerii unei notificării prealabile, prin care persoana vătămată, înainte de a se adresa Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sau instanţei de judecată, are obligaţia să notifice autoritatea contractantă cu privire la solicitarea de remediere, în tot sau în parte, a pretinsei încălcări a legislaţiei privind achiziţiile publice sau concesiunile.

- Legea stabilește atât un sistem administrativ-jurisidicțional, cât și un sistem judiciar de soluționare a contestațiilor. În acest sens, persoana care se consideră vătămată se poate adresa Consiliului sau instanţei de judecată.

- Autoritatea contractantă care a luat la cunoştinţă despre depunerea de către persoane diferite a unor contestaţii împotriva aceluiaşi act al autorităţii contractante, atât în faţa Consiliului, cât şi în faţa instanţei, are obligaţia să informeze Consiliul şi instanţa în acest sens, transmiţând totodată copii de pe contestaţiile formulate. În acest caz, instanța va dispune conexarea contestațiilor, iar persoana care a formulat contestație la Consiliu nu mai este ținută de plata taxei de timbru.

- Calea administrativ- jurisidicțională presupune sesizarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor. Contestația în fața Consiliului este gratuită și se poate face doar dacă se face dovada depunerii notificării prealabile a autorității contractante.

- Sub sancţiunea respingerii contestaţiei ca tardivă, aceasta se înaintează atât Consiliului, cât şi autorităţii contractante, nu mai târziu de expirarea termenului legal de contestare. În termen de o zi lucrătoare de la primirea contestaţiei, autoritatea contractantă are obligaţia să o publice în SEAP, fără a face referire la datele de identificare cu caracter personal ale contestatorului.

- Contestaţiile formulate în cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire, în etapa de până la data deschiderii ofertelor, sunt soluţionate de un complet, iar cele din etapa de după data deschiderii ofertelor, sunt soluţionate de alt complet. În fiecare etapă, contestaţiile formulate în cadrul aceleiaşi proceduri sunt conexate.

- Deciziile Consiliului privind soluţionarea contestaţiei pot fi atacate de către oricare dintre părţile cauzei, cu plângere la curtea de apel, secţia de contencios administrativ şi fiscal, în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii contractante; Plângerea este supusă taxei de timbru; În cazuri temeinic justificate şi pentru prevenirea unei pagube iminente, instanţa poate dispune, condiționat de plata unei cauțiuni în valoare de 2% din valoarea estimată a contractului, suspendarea procedurii de atribuire sau a executării contractului până la soluţionarea cauzei.

- Contestaţia pe cale judiciară presupune plata unei taxe de timbru și este condiționată, de asemenea, de existența notificării prealabile obligatorii.

- Competenţa de soluţionare a cauzelor aparţine tribunalului în a cărui arie de competenţă teritorială se află sediul autorităţii contractante, secţia de contencios administrativ şi fiscal, prin complete specializate în achiziţii publice.

- Legea stabilește termene mai scurte de judecată decât pe dreptul comun. Pârâtul este obligat să depună întâmpinarea în termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea contestaţiei, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a mai propune probe şi invoca excepţii.

- Hotărârea poate fi atacată cu recurs, în termen de 10 zile de la comunicare. Recursul se judecă de secţia de contencios administrativ şi fiscal a curţii de apel, în complet specializat în achiziţii publice.

- De asemenea, legea stabilește că și procesele sau cererile privind acordarea despăgubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate în cadrul procedurii de atribuire, precum şi cele privind executarea, anularea, nulitatea, rezoluţiunea, rezilierea sau denunţarea unilaterală a contractelor se soluţionează în primă instanţă, de urgenţă şi cu precădere, de către secţia de contencios administrativ şi fiscal a tribunalului în circumscripţia căruia se află sediul autorităţii contractante, prin complete specializate în achiziţii publice. Hotărârea poate fi atacată cu recurs, în termen de 10 zile de la comunicare, la secţia contencios administrativ şi fiscal a curţii de apel, care judecă în complet specializat în achiziţii publice.

- Întrucât cererile în fața instanței vor fi judecate de complete specializate, legea prevede suplimentarea, prin hotărâre de Guvern, a  numărului de posturi pentru instanţele judecătoreşti, în vederea ocupării unui număr de 48 de posturi de judecător şi 16 posturi de grefier pentru curţile de apel şi, respectiv, 50 de posturi de judecător şi 50 de posturi de grefier pentru tribunale.

 • Dispoziţiile noii legi se aplică numai contestaţiilor/cererilor/plângerilor formulate după intrarea ei în vigoare. 
 • Data intrarii in vigoare: 26.05.2016 

 

Relevant pentru: Administrativ, Financiar, Contabilitate, Juridic

 

6.        Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 934/2016 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2016.

 

Pe scurt:

 • Potrivit actului normativ, pentru semestrul I al anului 2016, începând cu luna mai, valoarea nominală a unui tichet de masă este de 9,57 de lei, faţă de 9,41 de lei, cât era până în prezent. 
 • Data intrarii in vigoare: 16.05.2016 

 

Relevant pentru: HR, Administrativ, Financiar, Contabilitate

 

 

7.  Proiect-Ghid privind respectarea regulilor de concurență în situația participării sub formă de asociere la o procedură de achiziție publică

 

Pe scurt:

 • Ghidul se adresează operatorilor economici care decid să participe cu o ofertă comună la o procedură de achiziţie publică. Scopul ghidului este sa ofere indrumari operatorilor economici în vederea respectării reglementărilor din domeniul concurenţei aplicabile în România, respectiv prevederile Legii concurenţei nr. 21/19961 şi legislaţia secundară, precum şi pe cele ale Uniunii Europene.
 • Informaţiile cuprinse în prezentul ghid nu vizează şi practicile anticoncurenţiale săvârşite de ofertanţi în cadrul procedurilor de achiziţii publice (i.e. practici de tip „bid rigging” - situaţia în care doi sau mai mulţi ofertanţi îşi coordonează comportamentul/se înţeleg să se comporte într-un anumit mod cu intenţia de a influenţa rezultatul procedurii de achiziţie publică). Acestea din urmă reprezintă încălcări grave ale regulilor din domeniul concurenţei şi sunt sancţionate de Consiliul Concurenţei cu amenzi de până la 10% din cifra de afaceri înregistrată în anul financiar anterior deciziei autorităţii de concurenţă. În vederea detectării şi descurajării unor astfel de practici anticoncurenţiale, Consiliul Concurenţei a publicat „Ghidul privind detectarea şi descurajarea practicilor anticoncurenţiale în cadrul procedurilor de achiziţie publică” (www.consiliulconcurentei.ro) .

 

Relevant pentru: Administrativ, Financiar, Contabilitate, Juridic

 

8.  HOTARARI RELEVANTE

 

- În data de 5 mai 2016, Curtea Constituțională a decis că prevederile art. 52 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii care reglementează dreptul angajatorului de a suspenda contractul individual de muncă pe durata cercetării disciplinare sunt neconstituționale.

Pe scurt:

 • Curtea Constituțională a statuat că măsura suspendării contractului individual de muncă pe durata cercetării disciplinare prealabile restrânge în mod nejustificat dreptul la muncă, consacrat în art. 41 alin. (1) din Constituția României.
 • Decizia a fost adusă la cunoștința publicului prin intermediul unui comunicat de presă (nefiind publicată încă în Monitorul Oficial), urmând a se aplica numai după ce va fi motivată și publicată în Monitorul Oficial al României.
 • Astfel, de la data publicării Deciziei în Monitorul Oficial, prevederile art. 52 alin. (1) lit. a) din Codul muncii vor fi suspendate de drept pe o perioadă de 45 de zile calendaristice. În cazul în care, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu vor pune de acord prevederile neconstituționale cu dispozițiile Constituției, acestea vor înceta să producă efecte juridice la expirarea termenului de 45 de zile. 

 

Relevant pentru: HR, Juridic

- Decizia nr. 2411 din 24 noiembrie 2015 pronunţată în recurs de Secţia a II-a civilă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie având ca obiect pronunțarea unei hotărâri care să țină loc de contract de vânzare-cumpărare

Pe scurt:

 • Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a hotărât că, în conformitate cu prevederile art. 1669 alin. (1) C. civ., când una dintre părțile care au încheiat o promisiune bilaterală de vânzare refuză, nejustificat, să încheie contractul promis, cealaltă parte poate cere pronunțarea unei hotărâri care să țină loc de contract, dacă toate celelalte condiții de validitate sunt îndeplinite. Prin urmare, în cazul acțiunii având ca obiect pronunțarea unei hotărâri care să țină loc de contract, este inerentă analiza caracterului nejustificat al refuzului care condiționează promovarea acțiunii. Această analiză presupune, pe lângă constatarea existenței antecontractului, analiza implicită a condiției referitoare la îndeplinirea tuturor celorlalte cerințe de validitate ale actului care urmează a fi încheiat, în speță, a contractului de vânzare-cumpărare. În acest sens, Înalta Curte a reținut că, dacă una, mai multe sau toate condițiile de validitate ale viitorului contract nu sunt îndeplinite, iar refuzul încheierii contractului se justifică pe acest impediment, refuzul încheierii contractului de vânzare este justificat, iar acțiunea în justiție cu acest obiect nu poate fi admisă. 

Relevant pentru: Administrativ, Financiar, Juridic

Share |