• English
  • Romana

Noutăți legislative

Publicat: 23.11.2018

1)      ACHIZITII PUBLICE

ORDINUL  Nr. 1068/1652/2018 din 4 octombrie 2018 a fost publicat in MONITORUL OFICIAL NR. 954 din 12 noiembrie 2018 ; EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI

Acest ordin are in vedere  aprobarea Ghidului de achiziţii publice verzi care cuprinde cerinţele minime privind protecţia mediului pentru anumite grupe de produse şi servicii ce se solicită la nivelul caietelor de sarcini 

În ghid se prevede că la elaborarea caietelor de sarcini aferente achiziţiilor de produse şi/sau servicii prevăzute de acesta , autorităţile/entităţile contractante au obligaţia inserării specificaţiilor tehnice şi indicaţiilor privind regulile de bază stabilite prin acest ghid, fără a se limita la acestea, astfel încât potenţialul ofertant să poată elabora propunerea tehnică şi financiară în mod corespunzător, cu respectarea condiţiilor de protecţie a mediului.

La nivelul cerinţelor de mediu ale caietului de sarcini, autorităţile/entităţile contractante au dreptul de a impune prin intermediul acestora o etichetă specifică, drept dovadă că produsele sau serviciile corespund cerinţelor solicitate

Grupele de produse şi servicii prioritare selectate sunt :

- hârtie de copiat şi hârtie grafică, mobilier nou de interior şi de exterior, servicii de renovare/recondiţionare a mobilierului şi servicii de colectare şi reutilizare a stocului de mobilier aflat la sfârşitul ciclului de viaţă,  alimente şi servicii de catering autovehicule pentru transport produse şi servicii de curăţenie, echipamente IT de birou

Sursa : http://anap.gov.ro/web/wp-content/uploads/2018/11/ORDIN-Nr-1068-Achizitii-verzi.pdf  

INSTRUCŢIUNEA NR. 1/2018 din 26 octombrie 2018 privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, publicată în: MONITORUL OFICIAL nr. 926 din 2 noiembrie 2018

EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE

Art. 31 din Legea nr. 98/2016 are în vedere exceptarea de la aplicarea respectivei legi și atribuirea directă a contractului de achiziţie publică de către autoritatea contractantă, caz în care nu reprezintă altceva decât un instrument de lucru, care diferă de celelalte departamente/compartimente interne ale autorităţii contractante numai prin faptul că are personalitate juridică distinctă.

Prin intermediul acestei instrucțiuni se interpreteaza condițiile ce stau la baza exceptării de la aplicarea legii privind achizițiile publice . Sunt astfel interpretate: sensul notiunii de  ‘influență dominantă’ prevăzute de art.31 alin (2), scopul instituit prin condiția prevăzută la art. 31 alin. (1) lit.b) fiind acela de a limita implicarea în piaţă a persoanei juridice controlate, activităţile acesteia trebuind să fie dedicate cu preponderenţă autorităţii contractante care o controlează.

Sursa: http://anap.gov.ro/web/instructiunea-nr-1-2018-din-26-octombrie-2018-privind-modul-de-interpretare-a-aplicarii-prevederilor-art-31-din-legea-nr-98-2016-privind-achizitiile-publice/

2)      PIAȚA DE CAPITAL

DECIZIA NR. 1185 / 04.10.2018 - AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Prin aceasta decizie se are în vedere suspendarea de la tranzacționare a acțiunilor prevăzute la art. 182 alin. (8) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă se aplică acțiunilor emise de respectiva societate și deținute de persoanele care își exercită dreptul de retragere din societate ca urmare a fuziunii/divizării, prin blocarea acestora în depozitarul central în vederea realizării transferului, în conformitate cu art. 182 alin. (6) și (7) din același regulament.

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării acesteia în Buletinul electronic al ASF pe site-ul www.asfromania.ro.

Sursa: https://asfromania.ro/legislatie/legislatie-sectoriala/legislatie-capital/legislatie-secundara-cnvm/decizii-cnvm/489-decizii-2018/6516-decizia-nr-1185-2018

 

RAPORT ANUAL EMIS DE AUTORITATEA EUROPEANA PENTRU VALORI MOBILIARE ȘI PIEȚE

Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe (ESMA) a publicat pe 15 noiembrie 2018 primul său raport anual privind sancțiunile administrative și penale, precum și alte măsuri administrative emise de autoritățile naționale competente (ANC) în temeiul Regulamentului privind abuzul de piață (MAR).

Încălcările relevante în cadrul MAR la care se referă măsurile și sancțiunile includ, printre altele: utilizarea informațiilor privilegiate și divulgarea ilegală a informațiilor privilegiate (articolul 14 MAR); și manipularea pieței (articolul 15 MAR).

MAR prevede sancțiuni administrative pentru încălcarea regulamentului, care, în funcție de gravitatea încălcării, poate ajunge până la 5.000.000 de euro.

Sursa: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-145-1081_mar_article_33_report_sanctions.pdf

 

REGULAMENT nr. 13/2018 privind locurile de tranzacționare – AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE  FINANCIARA

Prezentul regulament stabileşte norme cu privire la autorizarea, organizarea şi funcţionarea operatorilor de piaţă, pieţelor reglementate, sistemelor multilaterale de tranzacţionare, denumite în continuare SMT și sistemelor organizate de tranzacționare, denumite în continuare SOT în conformitate cu prevederile Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare. 

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I. La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă:

a) Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 15/2006 pentru aprobarea Regulamentului nr. 2/2006 privind pieţele reglementate şi sistemele alternative de tranzacţionare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 228 din 14 martie 2006, cu modificările şi completările ulterioare;

 b) Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 27/2006 pentru aprobarea Instrucţiunii nr. 3/2006 privind înregistrarea instrumentelor financiare derivate la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 281 din 29 martie 2006, cu modificările şi completările ulterioare;

c) Decizia Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1522/26.10.2009

 

Proiect Lege privind serviciile de plată şi pentru modificarea unor acte normative - publicat în data de 13 noiembrie 2018

Proiectul  de lege are în vedere reglementarea condiţiilor de acces la activitatea de prestare a serviciilor de plată, supravegherea prudenţială a instituţiilor de plată şi a furnizorilor specializaţi în servicii de informare cu privire la conturi, regimul privind transparenţa pentru condiţii şi cerinţe de informare privind serviciile de plată, precum şi drepturile şi obligaţiile corespunzătoare ale utilizatorilor serviciilor de plată şi ale prestatorilor de servicii de plată în contextul prestării de servicii de plată cu titlu profesional.

De la data intrării în vigoare a prezentei legi, urmează să se abroge Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 685 din 12 octombrie 2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezenta lege transpune Directivei (UE) 2015/2366 a Parlamentului European şi a Consiliului privind serviciile de plată în cadrul pieţei interne, de modificare a Directivelor 2002/65/CE, 2009/110/CE şi 2013/36/UE şi a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010, şi de abrogare a Directivei 2007/64/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 337 din 23 decembrie 2015.

Sursa: http://www.mfinante.gov.ro/pagina.html?categoriebunuri=proiecte-acte-normative&pagina=acasa&locale=ro&menu=Transparenta

 

Proiect de lege privind activitatea de emitere de monedă electronică - publicat în data de 13 noiembrie 2018 

Prezenta lege are în vedere reglementarea condiţiilor de acces la activitatea de emitere de monedă electronică şi de desfăşurare a acestei activităţi, condiţiile de desfăşurare a activităţii de prestare de servicii de plată de către instituţiile emitente de monedă electronică, supravegherea prudenţială a instituţiilor emitente de monedă electronică, precum şi regimul privind răscumpărarea monedei electronice.

De la data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă Legea nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de monedă electronică publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 437 din 22/06/2011, cu modificările ulterioare.

 Prezenta lege transpune prevederile  Directivei 2009/110/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 septembrie 2009 privind accesul la activitate, desfăşurarea şi supravegherea prudenţială a activităţii instituţiilor emitente de monedă electronică, de modificare a directivelor 2005/60/CE şi 2006/48/CE şi de abrogare a Directivei 2000/46/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267 din 10 octombrie 2009, așa cum aceasta a fost modificată prin Directiva 2015/2366/CE privind serviciile de plată în cadrul pieței interne, de modificare a Directivelor 2002/65/CE, 2009/110/CE și 2013/36/UE și a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010, și de abrogare a Directivei 2007/64/CE.  

Sursa: http://www.mfinante.gov.ro/pagina.html?categoriebunuri=proiecte-acte-normative&pagina=acasa&locale=ro&menu=Transparenta

 

Share |