• English
  • Romana

Modificările aduse prin Regulamentul nr. 31/2006 de completare a reglementărilor CNVM în vederea implementării unor prevederi ale directivelor Europene


Regulamentul nr. 31/2006 a fost adoptat de catre Comisia Nationala a Valorilor  Mobiliare prin Ordinul nr. 106/14.12.2006 si se afla in curs de publicare in Monitorul Oficial, neintrand inca in vigoare.

Prin acest Regulament se urmareste completarea reglemetarilor CNVM cu dispozitiile Directivelor UE in materie, ca urmare a aderarii Romaniei la Uniunea Europeana de la 1 ianuarie 2007.

Regulamentul 31/2006 aduce o serie de modificari unui intreg pachet de Regulamente CNVM anterioare, acestea fiind:

-         Regulamentul 13/2005 privind autorizarea si functionarea depozitarului central, caselor de compensare si contrapartilor centrale, cu modificarile si completarile ulterioare. Modificarea adusa acestui regulament este minima, fiind modificat un singur articol si anume definitia termenului„membru compensator” care cuprinde aum si „o firma de investitii definita conform legislatiei privind institutiile de credit si adecvarea capitalului”.

-         Regulamentul 15/2005 privind serviciile de investitii financiare cu modificarile si completarile ulterioare (acest regulament este inca in vigoare, urmand sa fie abrogat prin Regulamentul nr. 32/2006 ce se afla in curs de publicare in Monitorul Oficial). Modificarea acestui regulament implica introducerea unui nou termen in definitiile cuprinse de articolul 2 alin. (2) si anume litera ppersoana care efectueaza operatiuni cu titlu profesional – inseamna cel putin urmatoarele: o firma de investitii, definita in conformitate cu legislatia privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, inclusiv societatile de servicii financiare sau o institutie de credit”.

De asemenea, este introdusa o noua sectiune dupa Sectiunea 4 a Capitolului III din Titlul III, si anume Sectiunea 5 – Notificarea tranzactiilor suspecte. Aceasta stabileste in sarcina oricarei persoane ce desfasoara operatiuni cu titlu profesional, cu sediul sau cu o sucursala in Romania si care dobandeste in vreun fel informatii despre anumite tranzactii asupra carora apreciaza ca exista motive rezonabile de suspiciune privind manipularea de piata sau tranzactionarea pe baza informatiilor privilegiate, obligatia de instiinta de indata Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare despre acest lucru.

Notificarea trebuie sa contina:

a) descrierea tranzacţiei, inclusiv tipul ordinului (cum ar fi ordin limită, ordin la piaţă sau alte caracteristici ale ordinului), precum si tipul pieţei de tranzacţionare (de exemplu existenţa posibilităţii de tranzacţionare în bloc);

b) motivele pentru care există suspiciuni că respectiva tranzacţie ar constitui un abuz pe piaţă;

c) modalităţile de identificare a persoanelor în contul cărora s-a efectuat respe ctiva tranzacţie, precum şi ale altor persoane implicate în aceasta;

d) calitatea în care acţionează persoana subiect al obligaţiei de notificare (pe cont propriu sau pentru o terţă parte);

e) orice altă informaţie considerată semnificativă în analizarea tranzacţiei suspecte.

In cazul in care aceste informatii nu sunt disponibile in momentul efectuarii notificarii, aceasta va contine cel putin motivele pentru care exista suspiciunea ca respectivele tranzactii au fost efectuate prin folosirea de informatii privilegiate sau constituie un abuz de piata, celelalte informatii urmand sa fie transmise catre CNVM de indata ce devin disponibile. Notificare va fi facuta prin posta, e-mail, telefon sau fax.

Aceasta noua sectiune cuprinde sielemente de siguranta pentru cel care face o astfel de notificare, si anume:

-    CNVM nu dezvaluie identitatea persoanelor care au realizat notificari cu privire la tranzactii considerate suspecte;

-    Notificarea efectuata cu buna credinta nu constituie o incalcare a unor eventuale restrictii prevazute intr-un contract, intr-o prevedere legala sau administrativa si nu implica nici un fel de obligatie pentru persoana care a realizat notificarea.

 

-         Regulamentul 3/2006 privind autorizarea, organizarea si functionarea Fondului de compensare a investitorilor. Modificarea consta in introducerea a doua noi articole: art. 301 si 53.

Art. 301 este introdus la Sectiunea 5 a Capitolului III si se refera la categoriile de investitori exceptate de la compensare.Acestea sunt:

a) investitori profesionali şi instituţionali, inclusiv:

- firmele de investiţii, în sensul legislaţiei privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului;

- instituţii de credit, în sensul legislaţiei privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului;

- instituţii financiare, în sensul legislaţiei privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului;

- societăţi de asigurări;

- organisme de plasament colectiv;

- fonduri de pensii.

Alţi investitori profesionali şi instituţionali stabiliţi prin reglementările C.N.V.M.

b) organizaţii internaţionale, guverne şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale;

c) autorităţi ale administraţiei publice regionale şi locale;

d) administratori, inclusiv conducători, directori sau alte persoane responsabile, persoane a căror responsabilitate este întocmirea auditului membrilor Fondului, acţionarii acestora având deţineri mai mari de 5% din capitalul social, precum şi investitori cu statut similar în cadrul altor societăţi din acelaşi grup cu membrii Fondului;

e) soţi, rude şi afini până la gradul I, precum şi persoane care acţionează în numele investitorilor menţionaţi la lit.b);

f) persoane juridice din cadrul aceluiaşi grup cu membrii Fondului;

g) investitori care s-au făcut răspunzători pentru sau au profitat de pe urma anumitor situaţii în legătură cu un membru al Fondului care au condus la dificultăţile financiare ale membrului sau au fost de natură să conducă la deteriorarea situaţiei financiare a acestuia.

h) societăţi cărora, din cauza mărimii lor, nu li se permite întocmirea unui bilanţ prescurtat conform reglementărilor contabile aplicabile.

 

Articolul 53, nou introdus, stabileste faptul ca regulamentul transpune prevederi din Directiva nr. 97/9/EC privind schemele de compensare a investitorilor.

 

-         Regulamentul 11/2006 privind securitizarea creantelor are modificat un singur articol, articolul 6.2 lit. a) care prevede:

a) prospectul de ofertă publică, în trei exemplare originale, care va conţine informaţiile prevăzute în Legea nr. 31/2006 privind securitizarea creanţelor, precum şi cele prevăzute în Regulamentul Comisiei Europene nr. 809/2004 privind implementarea Directivei 2003/71/EC cu privire la informaţiile ce trebuie cuprinse în cadrul prospectelor, precum şi cu privire la forma, referinţele la alte informaţii, publicarea prospectelor şi diseminarea anunţurilor publicitare.

De asemenea, se prevede in mod expres ca, de la 1 ianuarie sunt abrogate urmatoarele prevederi ale Regulamentului nr. 11/2006:

-                Art. 11.2;

-                Anexa la regulament.

 

-         Regulamentul 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare este regulamentul care a suferit cele mai multe modificari.

 

Astfel, incepand chiar de la art. 2 alin. 2, a fost introdusa o explicatie a unui nou termen si anume:

b1) aprobare a unui prospect – acordul cu privire la prospect, rezultat în urma verificării, de către autoritatea competentă din statul membru de origine, a caracterului complet al prospectului, precum şi a consistenţei şi clarităţii informaţiilor prezentate.

 

Tot la art. 2 alin. 2 literele k) si l) definesc intr-o noua maniera notiunile de „stat membru de origine” si „stat membru gazda”.

La art. 12, alin.2, nou-introdus, reglementeaza situatiile in care ofertele publice de vanzare si cele referitoare la prospectul de admitere la tranzactionare pe o piata reglementata nu sunt obligatorii, si anume:

a) titlurilor de participare emise de organismele de plasament colectiv în valori mobiliare;

b) titlurilor, altele decât titlurile de capital, emise de un stat membru sau de o autoritate locală sau regională a unui stat membru, de organisme internaţionale din care fac parte unul sau mai multe state membre, de către Banca Centrală Europeană sau de către băncile centrale ale statelor membre;

c) acţiunilor emise de băncile centrale ale statelor membre;

d) valorilor mobiliare garantate în mod necondiţionat şi irevocabil de către un stat membru sau de către autorităţile regionale sau locale ale unui stat membru;

e) valorilor mobiliare emise de asociaţii cu personalitate juridică sau de către organisme non-profit, recunoscute de un stat membru, în vederea obţinerii de către acestea a mijloacelor necesare atingerii obiectivelor non-profit;

f) titlurilor, altele decât titurile de capital emise în mod continuu sau repetat de către instituţiile de credit, dacă aceste valori mobiliare:

(i) nu sunt subordonate, convertibile sau nu pot fi schimbate;

(ii) nu conferă dreptul de a subscrie sau achiziţiona alte tipuri de valori

mobiliare şi nu sunt în legătură cu un instrument derivat;

(iii) sunt emise în vederea confirmării primirii depozitelor replătibile;

(iv) sunt garantate printr-o schemă de garantare a depozitelor, în conformitate cu legislaţia naţională emisă în aplicarea legislaţiei comunitare referitoare la schemele de garantare a depozitelor.

g) acţiunilor nefungibile al căror scop principal este de a conferi deţinătorilor dreptul de a a avea în folosinţă un apartament sau o altă formă de proprietate imobiliară sau o parte din acestea, în cazul în care acţiunile nu pot fi vândute fără a se renunţa la acest drept;

h) titlurilor, altele decât titlurile de capital, emise în mod continuu sau repetat de către instituţiile de credit, în condiţiile în care valoarea totală a ofertei, calculată în decursul unei perioade de 12 luni, este mai mică de 50.000.000 euro, dacă aceste valori mobiliare:

(i) nu sunt subordonate, convertibile sau nu pot fi schimbate;

(ii) nu conferă dreptul de a subscrie sau de a achiziţiona alte tipuri de valori mobiliare şi nu sunt în legătură cu un instrument derivat.

 

Art. 26, prin alin. 2, nou-introdus, precizeaza faptul ca, in cazul in care CNVM nu se pronunta cu privire la prospect in termenele prevazute la art. 188 din Legea nr. 297/2004, nu se considera ca prospectul a fost aprobat tacit de catre CNVM.

Prin art. 49 alin 1, ce reglementeaza situatia in care un emitent de valori mobiliare intentioneaza efectuarea unei oferte publice de vanzare/solicita admiterea la tranzactionare pe o piata reglementata in Romania, se restrange aceasta situatie la cazul emitentilor pentru care Romania nu este stat membru de origine.

Situatia emitentilor pentru care Romania este stat membru de origine a fost reglementata prin introducerea a patru noi aliniate la art. 49.

Astfel, nici un prospect nu poate fi publicat inainte ca acesta sa fie aprobat de catre CNVM, aceasta putand transfera competenta de aprobare a prospectului catre o autoritate dintr-un alt stat memebru, si fiind obligata sa notifice acest transfer emitentului/ofertantului in termen de 3 zile de la data la care CNVM ia aceasta decizie.

Pentru situatia in care un emitent de valori mobiliare pentru care Romania este stat membru de origine intentioneaza efectuarea unei oferte publice de vanzare/solicita admiterea la tranzactionare pe o piata reglementata din unul sau mai multe state membre sau intr-un alt stat membru dacat Romania, sunt aplicabile prevederile alineatelor (1)-(3), valabile pentru situatia in care Romania nu este stat membru de origine pentru emitentul de valori mobiliare.

In cazul in care emitentul de valori mobiliare pentru care Romania este stat membru de origine intentioneaza efectuarea unei oferte publice de vanzare/solicita admiterea la tranzactionare pe o piata reglementata numai din Romania, prospectul trebuie intocmit cel putin in limba romana.

In cazul in care emitentul de valori mobiliare pentru care Romania este stat membru de origine intentioneaza efectuarea unei oferte publice de vanzare/solicita admiterea la tranzactionare pe o piata reglementata din unul sau mai multe state membre, dar nu si Romania, prospectul trebuie intocmit fie intr-o limba acceptata de autoritatile competente din respectivele state membre, fie intr-o limba de largas circulatie in domeniul financiar international. Autoritatile compentente din statele membre vor putea solicita numai traducerea rezumatului in limba/limbile lor oficiale.

 

Alineatele (4) si (5) ale art. 49 sunt modificate, restrangand situatia in care emitentul de valori mobiliare intentioneaza efectuarea unei oferte publice de vanzare/solicita admiterea la tranzactionare pe o piata reglementata din Romania si din unul sau mai multe state membre la situatia in care Romania este stat membru de origine  pentru acest emitent. In acest caz, CNVM va putea solicita ca rezumatul prospectului sa fie intocmit si in limba romana.

 

Articolul 51, modificat, se ocupa de situatia in care CNVM constata, în legătură cu un emitent pentru care România este stat membru gazdă, că acesta sau firma de investiţii care intermediază oferta publică au comis iregularităţi sau că au fost încălcate obligaţiile pe care le are emitentul ca urmare a faptului că valorile mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată. In acest caz, CNVM  va informa în acest sens autoritatea competentă din statul membru de origine al emitentului.

Daca emitentul sau firma de investiţii care intermediază oferta continuă să încalce prevederile legale sau ale regulamentelor incidente, C.N.V.M. va informa în acest sens autoritatea competentă din statul membru de origine şi va adopta ulterior măsurile necesare în vederea protecţiei investitorilor. C.N.V.M. va informa Comisia Europeană cu privire la aceste măsuri, cât mai curând posibil.

 

Dupa art.55 se introduce un nou articol referitor la cazurile in care nu se aplica prevederile art. 206 si 207 ale Legii nr. 297/2004 in cazul ofertelor publice preluare si a retragerii actionarilor dintr-o societate comerciala, si anume:

a) în cazul acţiunilor emise de organisme de plasament colectiv în valori mobiliare, organizate ca societăţi comerciale care operează în conformitate cu principiul diversificării riscurilor, şi ale căror unităţi pot fi răscumpărate la cererea deţinătorilor, direct sau indirect, din activele respectivelor organisme;

b) în cazul valorilor mobiliare emise de băncile centrale ale statelor membre.

 

Articolul 66, prin introducerea unui nou aliniat dupa alin.4, aduce o noua precizare, si anume: in calculul procentului de 33% prevăzut la art. 203 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 se iau în considerare atât deţinerile directe, cât şi deţinerile indirecte.

 

Articolul 72 se imbogateste cu 3 noi aliniate. Primele 2, introduse dupa aliniatul 1, reglementeaza situatia autoritatii competente sa probe documentul de oferta si/sau sa supravegheze oferta de preluare. Aceasta este cea din statul membru în care societatea subiect al preluării este înregistrată, dacă respectivele valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată în respectivul stat membru. În cazul în care valorile mobiliare emise de societatea subiect al preluării, cu sediul în alt stat membru, sunt admise la tranzacţionare doar pe o piaţă reglementată/pieţe reglementate din România, C.N.V.M. este autoritatea competentă să aprobe documentul de ofertă şi să supravegheze oferta publică.

La aliniatul 6 se reglementeaza situatia in care valorile mobiliare sunt admise la tranzactionare pe una sau mai multe piete reglementate din statele membre, inclusiv Romania. In acest caz,documentul aprobat de autoritatea competentă să supravegheze oferta va fi valabil, tradus în limba română, şi în România, fără a fi necesară aprobarea acestuia şi de către C.N.V.M.. C.N.V.M. va putea solicita includerea unor informaţii suplimentare în cadrul documentului de ofertă, numai în măsura în care acestea sunt specifice pieţei din România pe care valorile mobiliare sunt admise la tranzacţionare şi sunt legate de formalităţile ce trebuie respectate în vederea acceptării ofertei şi primirii compensaţiilor în numerar sau sub altă formă la închiderea ofertei, precum şi de prevederile incidente referitoare la impozitele aplicabile compensaţiilor oferite deţinătorilor de valori mobiliare.

 

Articolul 74, prin doua noi aliniate introduse, aduce anumite lamuriri suplimentare, si anume:

Procentul de 95% din capitalul social prevăzut la art. 206 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 297/2004 se referă la 95% din numărul total al acţiunilor cu drept de vot şi la 95% din drepturile de vot.

Procentul de 90% din acţiunile vizate în cadrul ofertei, prevăzut la art. 206 alin. (1) lit.b) din Legea nr. 297/2004 se referă la 90% din numărul total de acţiuni cu drept de vot şi la 90% din drepturile de vot în cadrul oferte.

 

Aliniatul 1 al art.74, devenit aliniatul (13), prevede in plus fata de forma anterioara ca dreptul prevazut la art. 206 din Legea nr. 297/2004 poate fi exercitat in temen de 3 luni de la data inchiderii ofertei.

 

In cazul aliniatului 4 al art. 74 se face o diferentiere intre pretul oferit in cadrul unei oferte publice de preluare voluntare sau al unei oferte publice adresata tuturor actionarilor si cel din cazul unei oferte publice de preluare obligatorii. Astfel, preţul oferit în cadrul unei oferte publice de preluare voluntare sau al unei oferte publice adresată tuturor acţionarilor şi pentru toate deţinerile acestora în cadrul căreia ofertantul a achiziţionat, prin subscrierile din cadrul ofertei, acţiuni reprezentând cel puţin 90% din numărul total al acţiunilor cu drept de vot vizate în ofertă se consideră a fi un preţ echitabil. În cazul unei oferte publice de preluare obligatorii, preţul oferit în cadrul ofertei se consideră a fi un preţ echitabil.

 

Articolul 87 aliniatul 2 aduce o precizare in privinta posibilitatii CNVM de a dispune sau solicita operatorului de piata suspendarea de la tranzactionare a valorilor mobiliare admise la tranzactionare. Astfel, CNVM poate cere supendarea de la tranzactionare pentru o perioada de maxim 10 zile. De asemenea, prin alin. (31), proaspat introdus, C.N.V.M. poate să interzică tranzacţionarea pe o piaţă reglementată dacă constată că nu sunt respectate reglementările în vigoare sau dacă există motive întemeiate pentru a suspecta că reglementările în vigoare nu sunt respectate.

Dupa aliniatul 3 al art. 87 se introduce un nou aliniat, si anume:

(31) C.N.V.M. poate să interzică tranzacţionarea pe o piaţă reglementată dacă constată că nu sunt respectate reglementările în vigoare sau dacă există motive întemeiate pentru a suspecta că reglementările în vigoare nu sunt respectate.

 

Articolul 88, prin aliniatul 2, aduce o specificatie deosebita, precizand faptul ca CNVM poate, la cerere sau din oficiu, sa dispuna sau sa solicite operatorului de sistem suspendarea de la tranzactionare a valorilor mobiliare pentru o perioada de maxim 10 zile pentru fiecare suspendare in cazul in care consideră că situaţia emitentului este de aşa natură încât tranzacţionarea ar fi în detrimentul investitorilor sau, în cazul în care constată sau există motive întemeiate pentru a suspecta că nu sunt respectate prevederile legale şi/sau apreciază că este imposibilă menţinerea unei pieţe ordonate, putând fi afectate interesele investitorilor.

 

Articolul 105 reglementeaza situatia raportelor intocmite de catre emitenti in conformitate cu prevederile Legii 297/2004 si cu reglementarile CNVM. Astfel, emitentii de valori mobiliare inregistrate la CNVM trebuie sa puna la dispozitia publicului si, simultan sa transmita la CNVM si operatorului pietei reglementate, rapoartele stabilite prin regulamentul 1/2006, modificat prin regulamentul 31/2006.

Rapoartele intocmite in conformitate cu prevederile legii si a regulamentelor vor fi staocate in cadrul unui Sistem oficial de stocare, acesta trebuind sa respecte standarde minime de securitate, privind autenticitatea sursei informatiilor, privind inregistrarea datei (momentului) la care sunt transmise rapoartele, precum si privind usurinta de accesare da catre utilizatorii finali. Pentru emitenti este prevazuta obligatia corelativa de a transmite rapoartele catre Sistemul oficial de stocare.

Pentru cazul in care valorile mobiliare sunt admise la tranzactionare fara acordul emitentului, obligatiile privind intocmirea si transmiterea rapoartelor revin persoanei care a solicitat admiterea la tranzactionare fara acordul emitentului.

Articolul 105 in varianta modificata aduce si alte precizari:

(5) Ulterior aderării României la Uniunea Europeană, obligaţiile de raportare prevăzute de prezentul titlu sunt aplicabile în cazul emitenţilor pentru care România este stat membru de origine, cu excepţia cazului prevăzut la alin. (6).

(6) În cazul în care valorile mobiliare ale unui emitent sunt admise la tranzacţionare numai pe o piaţă reglementată din România pentru care aceasta este stat membru gazdă, respectivul emitent va respecta obligaţiile de publicare şi transmitere a rapoartelor prevăzute la alin.(7), inclusiv prevederile privind transmiterea rapoartelor către Sistemul oficial de stocare prevăzut la alin. (2).

(7) În cazul emitenţilor pentru care România este stat membru gazdă, emitentul trebuie să realizeze rapoartele prevăzute la art. 1121, art. 1122, art. 1125art. 113 lit. A - E şi lit. G alin. (1) şi (2), art. 116 alin. (1), art. 117 lit. B - D din prezentul regulament, precum şi cele prevăzute la art. 224 alin. (3) şi art. 229 alin. (2) din Legea nr. 297/2004. În cazul informării prevăzute la art. 116 alin. (1), termenul în care persoana care atinge, depăşeşte sau scade sub respectivele praguri, trebuie să realizeze respectiva informare, este de 4 zile lucrătoare.

(8) Prevederile prezentului capitol nu se aplică organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare.

(9) În cazul certificatelor de depozit, termenul de emitent prevăzut în cadrul prezentului capitol, se referă la emitentul valorilor mobiliare suport.

 

Articolul 112 prevede in aliniatul 2, nou-introdus, faptul ca emitentii nu pot percepe nici un tarif pentru a face disponibile publicului rapoartele intocmite, cu exceptia situatiei in care emitentul elibereaza copii ale respectivelor rapoarte, iar in acest caz tarifele nu vor depasi costurile multiplicarii.

 

Dupa sectiunea 1 a Capitolului II, Titlul IV, se introduce o noua sectiune, si anume:

 

Secţiunea 11 - Dispoziţii comune aplicabile emitenţilor ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată

Art. 112 1 (1) Emitentul ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată trebuie să pună la dispoziţia publicului, să transmită C.N.V.M. şi operatorului pieţei reglementate, în termen de cel mult 4 luni de la încheierea exerciţiului financiar, raportul anual care va cuprinde:

a) situaţiile financiare anuale auditate, elaborate în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, aprobate de organul statutar competent;

b) raportul consiliului de administraţie sau al unui organ competent echivalent ce va conţine informaţii echivalente celor prevăzute la anexa nr.32;

c) declaraţia persoanelor responsabile din cadrul emitentului, ale căror nume şi funcţii vor fi precizate explicit, din care să reiasă că, după cunoştinţele lor,

situaţia financiar-contabilă anuală care a fost întocmită în conformitate cu standardele contabile aplicabile oferă o imagine corectă şi conformă cu realitatea a activelor, obligaţiilor, poziţiei financiare, contului de profit şi pierdere ale emitentului sau ale filialelor acestuia incluse în procesul de consolidare a situaţiilor financiare şi că raportul prevăzut la lit.b) cuprinde o analiză corectă a dezvoltării şi performanţelor emitentului, precum şi o descriere a principalelor riscuri şi incertitudini specifice activităţii desfăşurate;

d) raportul auditorului financiar, semnat de persoana sau persoanele responsabile de auditarea situaţiilor financiare, precum şi comentariile integrale ale acestuia.

 

(2) În cazul în care emitentul trebuie să întocmească conturi consolidate, situaţiile financiare auditate, prevăzute la alin. (1) lit. a), vor cuprinde aceste conturi consolidate întocmite în conformitate cu Regulamentul Comisiei Europene nr. 1606/2002, precum şi conturile anuale ale societăţii-mamă, întocmite în conformitate cu reglementările naţionale ale statului membru în care societatea-mamă este înregistrată. În cazul în care emitentul nu trebuie să întocmească conturi consolidate, situaţiile financiare auditate, prevăzute la alin. (1) lit. a) vor cuprinde conturile întocmite în conformitate cu reglementările naţionale ale statului membru în care societatea este încorporată.

 

(3) Raportul anual este pus la dispoziţia publicului în scris, la cerere, precum şi în format electronic, pe website-ul emitentului. Emitentul publică un comunicat de presă într-un cotidian de circulaţie naţională, prin care investitorii sunt informaţi cu privire la disponibilitatea acestor rapoarte, precum şi cu privire la locul de unde pot fi obţinute aceste rapoarte. Comunicatul de presă este transmis concomitent către C.N.V.M. şi către operatorul pieţei reglementate pe care se tranzacţionează valorile mobiliare.

(4) Emitentul are obligaţia de a păstra raportul anual la dispoziţia publicului cel puţin cinci ani.

(5) Prevederile prezentului articol nu sunt incidente în cazul în care emitentul este o bancă centrală naţională dintr-un stat membru, respectiv un stat, un organ al administraţiei publice centrale şi locale, un organism internaţional din care face parte cel puţin un stat membru sau Banca Centrală Europeană.

 

Art. 1122 (1) Emitentul ale cărui valori mobiliare, altele decât acţiunile, sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată va transmite la C.N.V.M. şi operatorului pieţei reglementate rapoarte referitoare la orice modificare a dreptului deţinătorilor respectivelor valori mobiliare care ar rezulta în special din modificarea termenilor împrumuturilor sau a ratei dobânzii.

 

(2) Emitentul ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată va transmite la C.N.V.M. şi operatorului pieţei reglementate rapoarte privind contractarea unor noi împrumuturi şi garanţiile constituite în vederea obţinerii acestora.

 

(3) Obligaţia de la alin. (2) nu este aplicabilă în cazul organismelor internaţionale publice la care este membru cel puţin un stat membru al Uniunii Europene.

 

(4) Aceste rapoarte se întocmesc corespunzător după modelul prezentat la anexa nr.29, se transmit C.N.V.M. şi operatorului pieţei reglementate pe care se tranzacţionează valorile mobiliare, fără întârziere, dar fără a se depăşi 48 de ore de la producerea respectivului eveniment sau de la data la care respectiva informaţie este adusă la cunoştinţa emitentului şi sunt publicate în cel puţin un cotidian de difuzare naţională.

 

Art. 1123 Prevederile art. 117, precum şi ale art. 118 şi 119 se aplică în mod corespunzător şi în cazul altor emitenţi ale căror titluri de creanţă sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, cu respectarea prevederilor art. 120 şi art. 121.

 

Art. 1124 În cazul unei adunări generale a deţinătorilor de obligaţiuni sau alte titluri de creanţă a căror valoare nominală unitară este de 50 000 euro sau echivalentul în lei la data emisiunii a cel puţin 50 000 euro, emitentul poate alege ca locul în care se ţine adunarea să fie situat în orice stat membru, cu condiţia ca toate facilităţile şi informaţiile necesare să fie disponibile în respectivul stat, pentru a permite respectivilor deţinători să-şi exercite drepturile.

 

Art. 1125 În situaţia în care un emitent ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată intenţionează să-şi modifice actele constitutive, acesta trebuie să comunice C.N.V.M. şi operatorului pieţei reglementate proiectul de modificare, până la data convocării organului competent care se va pronunţa asupra amendamentului. În cazul societăţilor ale căror obligaţiuni sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată această obligaţie se aplică doar în cazul în care modificarea actelor constitutive afectează drepturile deţinătorilor de obligaţiuni.

 

Articolul 113 reglementeaza la litera D, respectiv E situatia rapoartelor semestriale si cele anuale. In privinta raportarii contabile semestriale se fac mai multe precizari:

În cazul în care emitentul trebuie să întocmească conturi consolidate, raportarea contabilă semestrială trebuie întocmită în conformitate cu standardele internaţionale de contabilitate aplicabile raportărilor financiare interimare adoptate potrivit procedurii prevăzute la art. 6 din Regulamentul Comisiei Europene nr. 1606/2002.

În cazul în care emitentul nu trebuie să întocmească conturi consolidate, raportarea contabilă semestrială trebuie să cuprindă bilanţul contabil şi contul deprofit şi pierdere  simplificate, precum şi notele explicative anexate acestora. La întocmirea bilanţului contabil şi contului de profit şi pierdere simplificate, emitentul trebuie să respecte aceleaşi principii, ca şi în cazul întocmirii rapoartelor financiare anuale.

In cazul raportului anual, se precizeaza faptul ca acesta se va transmite si va fi facut disponibil publicului de catre societate cu respectarea prevederilor art. 1121.

 

Articolul 116 face referire la operatiunile de achizitie sau instrainare de actiuni, precum si in cazul oricaror alte operatiuni (acestea din urma nou introduse) care fac ca drepturile de vot detinute de o persoana sa atinga, sa depaseasca sau sa scada sub unul din pragurile de 5%, 10%, 15%, 20%,25%, 33%, 50%, 75% sau 90% din totalul drepturilor de vot, persoana respectiva avand obligatia sa informeze, in maximum 3 zile lucratoare, in mod concomitent, societatea, CNVM si piata reglementata pe care sunt tranzactionate respectivele valori mobiliare. Drepturile de vot se calculează pe baza tuturor acţiunilor cu drept de vot deţinute, chiar dacă exerciţiul unora sau tuturor drepturilor de vot este suspendat. De asemenea, notificarea trebuie să se realizeze prin raportare la toate acţiunile de aceeaşi clasă, care au drept de vot. (Aceasta prevedere este introdusa prin regulamentul 31/2006).

Se observa ca s-a facut o mai mare diversificare a valorilor pe care trebuie sa le atinga pragul drepturilor de vot detinute de o persoana.

 

Dupa aliniatul 1 au mai fost introduse doua noi aliniate, cu precizari suplimentare referitoare la prevederile din aliniatul 1 si 6.

(11) Termenul de 3 zile lucrătoare în care trebuie să se realizeze notificarea potrivit prevederilor alin. (1) se calculează începând cu ziua imediat următoare datei la care acţionarul sau persoana fizică ori entitatea juridică menţionată la alin. (2):

a) ia cunoştinţă despre achiziţie sau înstrăinare ori de posibilitatea exercitării drepturilor de vot, sau, având în vedere circumstanţele, ar fi trebuit să ia la cunoştinţă, indiferent care este data la care achiziţia, înstrăinarea sau posibilitatea exercitării drepturilor de vot devine efectivă, sau

b) ia cunoştinţă de operaţiunile menţionate la alin. (1), altele decât cele de achiziţie sau înstrăinare precizate la lit. a).

 

(12) Informarea prevăzută la alin. (1) şi alin. (6) va fi realizată în maximum două luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament dacă atingerea, depăşirea sau reducerea deţinerii s-a produs anterior intrării în vigoare a regulamentului, cu excepţia cazului în care respectiva persoană a realizat o informare similară sub incidenţa prevederilor anterioare sau se află în imposibilitatea respectării termenului prevăzut la alin. (1). Informarea prevăzută la art. 228 alin. (3) din Legea nr. 297/2004 se va realiza în maximum 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

 

Dupa aliniatul 6 sunt introduse 5 noi aliniate care prevad cazurile in care nu se aplica prevederile aliniatului 1:

(7) Prevederile alin. (1) nu se aplică:

a) în cazul acţiunilor achiziţionate cu scopul exclusiv al realizării compensării în cadrul ciclului obişnuit de compensare pe termen scurt sau în cazul persoanelor care efectuează activităţi de custodie şi deţin acţiunile în această calitate, cu condiţia ca aceştia să exercite drepturile de vot aferente acţiunilor doar în conformitate cu instrucţiuni transmise în scris sau prin mijloace electronice;

b) în cazul unei achiziţii sau înstrăinări de către un formator de piaţă a unei deţineri ce conduce la atingerea, depăşirea sau scăderea sub pragul de 5 %, atunci când acesta acţionează în calitatea sa de formator de piaţă, cu condiţia ca acesta:

(1) să fie autorizat de către statul membru de origine în conformitate cu prevederile aplicabile ; şi

(2) să nu intervină în managementul activităţii emitentului acţiunilor în cauză şi nici să nu exercite vreo influenţă asupra acestuia de a cumpăra asemenea acţiuni sau a susţine preţul acestora.

 

(8) Prevederile alin. (1) şi alin. (2) lit. e) nu se vor aplica în cazul acţiunilor oferite către sau de către membrii Sistemului European al Băncilor Centrale (ESCB) în activitatea lor ca autorităţi monetare, inclusiv acţiunile oferite către sau de către membrii ESCB în cadrul unui angajament de garantare sau răscumpărare sau a unui acord similar pentru lichidităţi deţinute în scopul efectuării politicii monetare sau în cadrul sistemelor de plăţi. Această excepţie se va aplica în cazul în care tranzacţiile menţionate mai sus se realizează pentru perioade scurte de timp, iar drepturile de vot aferente acţiunilor nu sunt exercitate.

 

(9) Societatea mamă a unei societăţi de administrare a investiţiilor nu va avea obligaţia consolidării deţinerilor în conformitate cu alin. (1) şi alin. (2), cu deţinerile administrate de către societatea de administrare a investiţiilor în conformitate cu regulile de administrare a OPCVM-urilor , cu condiţia ca societatea de administrare a investiţiilor să exercite drepturile sale de vot independent de societatea mamă.

Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică în cazul în care entitatea-mamă sau o altă entitate controlată de către aceasta, are deţineri administrate de către societatea de administrare a investiţiilor, iar respectiva societate de administrare a investiţiilor nu exercită în mod liber drepturile de vot aferente deţinerilor şi poate exercita respectivele drepturi doar în cazul primirii unor instrucţiuni directe sau indirecte din partea entităţii-mamă sau unei alte entităţi controlate de către aceasta.

 

(10) Entitatea mamă a unei firme de investiţii autorizată în conformitate cu prevederile aplicabile, nu va avea obligaţia consolidării, în conformitate cu alin. (1) şi (2), a deţinerilor proprii cu cele pe care firma de investiţii le administrează pentru fiecare client în parte, în accepţiunea art. 5 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 297/2004, cu următoarele condiţii:

a) firma de investiţii este autorizată să efectueze operaţiuni de administrare a portofoliului în conformitate cu reglementările privind serviciile de investiţii financiare;

b) firma de investiţii poate să exercite drepturile de vot aferente acţiunilor doar în conformitate cu instrucţiuni transmise în scris sau prin mijloace electronice sau se asigură de faptul că serviciile de administrare a portofoliului se desfăşoară independent de alte servicii, în condiţii echivalente cu regulile de administrare a OPCVM-urilor, prin crearea unor mecanisme corespunzătoare;

c) firma de investiţii exercită drepturile de vot aferente acţiunilor independent de entitatea-mamă.

Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică în cazul în care entitatea-mamă sau o altă entitate controlată de către aceasta, are deţineri administrate de către firma de investiţii, iar respectiva firmă de investiţii nu exercită în mod liber drepturile de vot aferente deţinerilor şi poate exercita respectivele drepturi doar în cazul primirii unor instrucţiuni directe sau indirecte din partea entităţii-mamă sau unei alte entităţi controlate de către aceasta.

 

(11) C.N.V.M. poate solicita emitenţilor, administratorilor emitenţilor, precum şi persoanelor prevăzute la alin. (1), (2) şi (6) să facă raportările cerute de prezentul articol şi să le ceară informaţii suplimentare. C.N.V.M. poate să facă public faptul că emitentul sau persoanele prevăzute la alin. (1), (2) şi (6) nu şi-au îndeplinit obligaţiile de informare.

 

Articolul 117, la literele B, respectiv C, stabileste situatia raporturilor semestriale si anuale. Rapoartele semestriale sunt reglementate dupa cum urmeaza:

 

B. Rapoarte semestriale

a) raportarea contabilă semestrială elaborată în conformitate cu reglementările aplicabile;

În cazul în care emitentul trebuie să întocmească conturi consolidate, raportarea contabilă semestrială trebuie întocmită în conformitate cu standardele internaţionale de contabilitate aplicabile raportărilor financiare interimare adoptate potrivit procedurii prevăzute la art. 6 din Regulamentul Comisiei Europene nr. 1606/2002.

În cazul în care emitentul nu trebuie să întocmească conturi consolidate, raportarea contabilă semestrială trebuie să cuprindă bilanţul contabil şi contul de profit şi pierdere simplificate, precum şi notele explicative anexate acestora. La întocmirea bilanţului contabil şi contului de profit şi pierdere simplificate, emitentul trebuie să respecte aceleaşi principii, ca şi în cazul întocmirii rapoartelor financiare anuale.

 

In privinta raportului anual, se precizeaza ca acesta va fi facut disponibil publicului de catre societate cu respectarea prevederilor art.1121.

 

In Titlul IV, Capitolul II, Sectiunea 6 isi schimba denumirea din „Societati ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe mai multe piete reglementate” in „Operatiuni transfrontaliere”. In cadrul acestei Sectiuni, la articolul 122 se introduce alinatul 1prin care sunt definiti doi termeni:

i) stat membru de origine -

1. pentru un emitent de obligaţiuni sau alte titluri de creanţă a căror valoare nominală unitară este mai mică de 1.000 euro sau pentru un emitent de acţiuni:

a) dacă emitentul are sediul într-un stat membru, statul membru în care emitentul are sediul; sau

b) dacă emitentul are sediul într-un stat nemembru, statul membru de origine, determinat în conformitate cu art. 2 alin.(2) lit.(k).

Această definiţie este aplicabilă şi în cazul obligaţiunilor şi a altor titluri de creanţă emise în altă monedă decât euro dacă valoarea nominală unitară a acestora, la data emisiunii, este mai mică sau aproape echivalentă cu 1.000 euro;

2. pentru emitenţii care nu se încadrează în categoriile prevăzute la lit.a), statul membru ales de emitent dintre statul membru în care are sediul şi statele membre în care emitentul are valorile mobiliare admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată. Emitentul poate alege un singur stat membru ca stat membru de origine iar alegerea lui este valabilă cel puţin trei ani cu excepţia cazului în care valorile mobiliare pe care le-a emis nu mai sunt admise la tranzacţionare pe nici o piaţă reglementată din UE;

 

ii) stat membru gazdă - statul membru în care valorile mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, dacă acesta este diferit de statul membru de origine;

 

In articolul 122, in primele doua aliniate, se restrange sfera de aplicare a prevederilor la emitentii pentru care Romania este stat membru de origine.

Dupa aliniatul 3 se introduc patru noi aliniate, si anume:

(31) În cazul unui emitent pentru care România este stat membru de origine, ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată din unul sau mai multe state membre, dar nu şi pe o piaţă reglementată din România, rapoartele prevăzute de prezentul regulament sunt întocmite şi aduse la cunoştinţa publicului, în funcţie de alegerea emitentului, fie într-o limbă acceptată de autorităţile competente ale statelor membre gazdă, fie într-o limbă de largă circulaţie în domeniul financiar internaţional. În plus, rapoartele prevăzute de prezentul regulament sunt întocmite şi aduse la cunoştinţa publicului, în funcţie de alegerea emitentului, fie în limba română, fie într-o limbă de largă circulaţie în domeniul financiar internaţional.

 

(32) În cazul în care valorile mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată fără acordul emitentului, obligaţiile prevăzute la alin. (1) - (31) nu revin emitentului, ci persoanei care a solicitat admiterea, fără acordul emitentului.

 

(33) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) - (32), în cazul valorilor mobiliare cu o valoare nominală de cel puţin 50.000 euro sau, în cazul titlurilor de creanţă, care nu sunt denominate în euro, cu o valoare reprezentând echivalentul a 50.000 euro la data emisiunii, care sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată din unul sau mai multe state membre, rapoartele trebuie aduse la cunoştinţa publicului fie într-o limbă acceptată de autorităţile competente din statul membru de origine şi din statele membre gazdă, fie într-o limbă de largă circulaţie în domeniul financiar internaţional, în conformitate cu alegerea emitentului sau a persoanei care a solicitat admiterea, fără acordul emitentului.

(34) În cazul unei acţiuni în justiţie referitoare la conţinutul rapoartelor, înaintată  în faţa unei instanţe dintr-un stat membru, inclusiv din România, responsabilitatea cu privire la plata costurilor aferente traducerii respectivelor rapoarte, în scopul derulării procedurilor judiciare, va fi stabilită în conformitate cu legislaţia naţională din respectivul stat membru.

 

Aliniatul 4 al aceluiasi articol restrange si el prevederile la emitentii pentru care Romania este stat membru gazda, precizand ca în situaţia în care CNVM constată că emitentul, deţinătorii de acţiuni sau alte instrumente financiare sau persoanele fizice sau juridice prevăzute la art. 116 alin. (2) au comis iregularităţi sau au încălcat obligaţiile ce le revin, va informa în acest sens autoritatea competentă din statul membru de origine.

Aliniatul 5 aduce si el modificari: Dacă, în urma măsurilor adoptate de autoritatea  competentă din statul membru de origine al emitentului sau dacă acestea s-au dovedit a fi inadecvate, emitentul sau deţinătorul de valori mobiliare continuă să nu-şi respecte obligaţiile ce-i revin, C.N.V.M., adoptă măsurile necesare în vederea protecţiei investitorilor, după informarea în acest sens a autorităţii competente din statul membru de origine.C.N.V.M. va informa Comisia Europeană cu privire la aceste măsuri, cât mai curând posibil.

 

Dupa articolul 123 se introduce o noua sectiune, Sectiunea 7, intitulata „Emitentii cu sediul intr-un stat din afara Uniunii Europene”:

Art. 1231 (1) Emitenţii cu sediul într-un stat din afara Uniunii Europene, pentru care România este stat membru de origine, au obligaţia ca orice informaţie pe care o dezvăluie în respectivul stat şi care poate prezenta importanţă pentru investitorii din Uniune, să fie făcută disponibilă şi transmisă, cu respectarea prevederilor incidente ale Secţiunii 6, către C.N.V.M., operatorul pieţei reglementate şi Sistemul oficial de stocare a rapoartelor, indiferent dacă aceste informaţii sunt prevăzute printre obligaţiile de raportare prevăzute de prezentul regulament.

 

(2) Entităţile cu sediul într-un stat din afara Uniunii Europene care ar fi trebuit să solicite autorizarea în conformitate cu art. 53 din Legea nr. 297/2004 sau, în cazul administrării portofoliului în conformitate cu reglementările privind serviciile principale de investiţii financiare, dacă aveau sediul sau, numai în cazul firmelor de investiţie, sediul principal, în cadrul Uniunii, trebuie de asemenea să fie exceptate de la obligaţia de agregare a deţinerilor cu deţinerile entităţilor mamă, în conformitate cu prevederile art. 116 alin. (9) şi (10), cu condiţia ca acestea să îndeplinească condiţii echivalente de independenţă ca şi societăţile de administrare sau firmele de investiţii.

 

Articolul 152 aliniatul 2 va avea urmatorul continut incepand de la 1 ianuarie 2007:

Prevederile art.2 alin.(2) lit.i) şi m), art.15 alin.(1) lit.b) pct.4, art.55 alin.(2) şi (3), art.89 alin.(3) lit.c) şi g), art.100 alin.(3) lit.d), art.113 B lit.b) şi ale art.117 D alin.(1) referitoare la schimbul de valori mobiliare intră în vigoare la 1 ianuarie 2007.

 

Regulamentul 31/2006 mai introduce 2 noi sectiuni, care nu aduc modificari nici unui Regulament anterior:

-         sectiunea 6 – Practici de piata acceptate;

-         sectiunea 7 – Informatiile privilegiate referitoare la instrumentele financiare derivate pe marfuri.

 

Secţiunea 6 – Practici de piaţă acceptate

Art. 7 (1) În evaluarea acceptabilităţii unei practici de piaţă C.N.V.M. va lua în considerare cel puţin următoarele criterii:

a) gradul de transparenţă al practicii respective raportat la respectiva piaţă;

b) asigurarea interacţiunii libere a forţelor pieţei precum şi a raportului adecvat dintre cerere şi ofertă;

c) intensitatea impactului practicii respective de piaţă în cauză asupra lichidităţii şi eficienţei pieţei;

d) măsura în care respectiva practică de piaţă ţine seama de mecanismele de tranzacţionare ale pieţei respective şi permite participanţilor pe această piaţă să reacţioneze în mod rapid şi adecvat la noua situaţie de piaţă creată;

e) riscul pe care îl presupune practica în cauză pentru integritatea pieţelor afiliate în mod direct sau indirect, fie ele reglementate sau nu, şi pe care se tranzacţionează acelaşi instrument financiar în cadrul Uniunii Europene;

f) concluziile oricărei anchete privind practica de piaţă în cauză, realizată de autoritatea competentă sau de orice altă autoritate cu atribuţii în detectarea abuzului pe piaţă, în special în cazul în care practica în cauză încalcă normele sau dispoziţiile privind abuzurile pe piaţă sau codurile de conduită, indiferent dacă este vorba de piaţa în cauză sau de pieţe direct sau indirect afiliate în cadrul Uniunii Europene;

g) caracteristicile structurale ale pieţei în cauză, în special caracterul său reglementat sau nu, tipurile de instrumente financiare tranzacţionate şi tipurile de participanţi, inclusiv ponderea participării micilor investitori pe această piaţă;

h) impactul practicii de piaţă în cauză asupra principalilor parametri ai pieţei şi mai ales caracteristicile de piaţă existente înainte de punerea în aplicare a practicii în cauză, cum ar fi preţul mediu ponderat din timpul unei sesiuni de tranzacţionare sau preţul de închidere zilnic.

 

(2) Practicile de piaţă, în special în cazul în care sunt noi sau în formare, nu vor fi considerate inacceptabile de C.N.V.M. pentru simplul fapt că nu au fost acceptate anterior de către aceasta.

 

(3) C.N.V.M. reexaminează în mod regulat practicile de piaţă acceptate, în special pentru a ţine seama de evoluţiile semnificative în mediul de piaţă în cauză, cum ar fi modificări ale regulilor de negociere sau ale infrastructurii pieţei.

 

Art. 8 (1) Înainte de a accepta sau respinge o anumită practică de piaţă, C.N.V.M. consultă în mod adecvat entităţile relevante, în special reprezentanţii emitenţilor, prestatorilor de servicii financiare şi ai consumatorilor, precum şi ai altor autorităţi sau operatori de piaţă.

 

(2) Procedura de consultare trebuie să prevadă consultarea altor autorităţi competente, în special în cazul în care există alte pieţe comparabile ca structură, volum sau tipuri de operaţiuni efectuate.

(3) C.N.V.M. publică deciziile privind acceptarea practicii de piaţă în cauză, precum şi o descriere adecvată a acesteia şi le transmite Comitetului autorităţilor europene de reglementare a valorilor mobiliare (C.E.S.R.), care le publică fără întârziere pe site-ul de internet în vederea consultării.

 

(4) Informaţia publicată în conformitate cu prevederile alin.(3) precizează factorii care au fost luaţi în considerare pentru determinarea acceptabilităţii practicii în cauză, în special în cazurile în care concluziile privind acceptabilitatea diferă în funcţie de pieţele statelor membre.

 

(5) În cazul în care au fost deja demarate investigaţii privind aceste cazuri precise, procedura de consultare prevăzută la alineatele (1) şi (2) se poate amâna până la stabilirea concluziilor anchetelor şi a eventualelor sancţiuni.

 

(6) După aplicarea procedurii de consultare prevăzute la alineatele (1) şi (2), o practică de piaţă acceptată nu poate fi modificată decât prin utilizarea unei proceduri de consultare identice.

 

Secţiunea 7 - Informaţiile privilegiate referitoare la instrumentele financiare derivate pe mărfuri

 

Art. 9 În aplicarea art. 244 alin. (2) din Legea nr. 297/2004, se consideră că participanţii la piaţa pe care sunt tranzacţionate instrumentele financiare derivate pe mărfuri, se aşteaptă să primească informaţii referitoare, direct sau indirect, la unul sau mai multe asemenea instrumente financiare derivate, care:

a) sunt făcute disponibile participanţilor respectivelor pieţe, în mod obişnuit;

b) trebuie făcute publice în conformitate cu prevederile legale sau ale regulamentelor aferente, ale regulamentelor pieţei, contractelor sau în conformitate cu practicile de pe piaţa relevantă a mărfurilor suport sau de pe piaţa instrumentelor financiare derivate pe mărfuri.

 

Regulamentul 31/2006 mai cuprinde si Sectiunea 9 – Dispozitii finale:

 

Art. 11 (1) La data de 1 ianuarie 2007, se abrogă:

a) următoarele prevederi ale Regulamentului nr.1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare:

- art. 19 alin. (1);

- art. 20 alin. (1);

- art. 22 alin. (1), alin. (4) şi (5);

- de la art. 23 alin. (1) următoarea menţiune

„ precum:

a) rapoarte anuale şi intermediare (semestriale, trimestriale);

b) documente întocmite cu ocazia unor operaţiuni specifice, cum ar fi de exemplu o fuziune sau o divizare;

c) situaţii financiare şi rapoarte de audit;

d) actele constitutive ale societăţii;

e) prospecte aprobate şi publicate anterior;

f) informaţii făcute publice conform obligaţiei legale a emitentului de informare periodică şi continuă;

g) notificări/comunicări către deţinătorii de valori mobiliare.”

- art. 23 alin. (3) – (6);

Capitolul III şi Capitolul VIII din Titlul II („Operaţiuni cu valori mobiliare”);

- art. 114 alin. (2) prima teză;

- anexele 1 11, 14 şi 16, precum şi orice referire la acestea.

b) următoarele prevederi ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 11/2006 privind securitizarea creanţelor:

- Art. 11.2

- Anexa la regulament.

 

(2) Începând cu 1 ianuarie 2007, se vor aplica şi următoarele regulamente:

a) Regulamentul Comisiei Europene nr.2273/2003/EC privind implementarea Directivei nr.2003/6/EC cu privire la excepţiile referitoare la programele de răscumpărare sau la stabilizarea instrumentelor financiare;

b) Regulamentul Comisiei Europene nr.809/2004 privind implementarea Directivei 2003/71/EC cu privire la informaţiile ce trebuie cuprinse în cadrul prospectelor, precum şi cu privire la forma, referinţele la alte informaţii, publicarea prospectelor şi diseminarea anunţurilor publicitare;

 

(3) Regulamentul Comisiei Europene nr. 1287/2006 privind implementarea Directivei 2004/39/EC a Parlamentului European şi a Consiliului, cu privire la obligaţia firmelor de investiţii de păstrare a înregistrărilor, raportarea tranzacţiilor, transparenţa pieţei, admiterea instrumentelor financiare la tranzacţionare şi definirea termenilor în sensul acestei Directive, se va aplica începând cu data de 1 noiembrie 2007, cu excepţia art. 11 şi 34 (5) şi (6), care se vor aplica începând cu data de 1 iunie 2007.

Share |