• English
  • Romana

Modificările aduse Regulamentului nr. 15/2005 privind serviciile de investiţii financiare prin noul Proiect de Regulament întocmit de catre C.N.V.M

Cu privire la serviciile de investitii financiare prin noul Proiect de Regulament intocmit de catre C.N.V.M.

Noul Proiect de Regulament privotor la serviciile de investitii financiare propus de catre CNVM aduce modificari substantiale Regulamentului nr. 15/2005 aflat in vigoare, atat din punct de vedere al structurii acestuia, dar mai ales din punctul de vedere al prevederilor nou introduse. Proiectul de Regulament cuprinde cu aproximativ 50 de articole mai mult decat actualul Regulament, la acestea adaugandu-se si anexele ce au fost adaugate in plus.

Pentru o mai usoara intelegere a modificarilor propuse de Proiectul de Regulament, vom analiza prevederile acestuia in functie de structura titlurilor, pe capitole si sectiuni. 

Astfel, Titlul I isi patreaza denumirea – Dispozitii generale. Elementele de noutate constau in cuprinsul textului. Articolul 2, prin care se explica intelesul unor termeni si expresii folosite in cuprinsul actului scoate o parte din vechii termeni si introduce altii. De exemplu, au fost inlaturate explicatiile unor termeni precum: B.N.R, cont propriu, cont client, cont persoane relevante, control intern, C.S.A, fiind adaugati alti termeni mai relevanti:

- administrarea portofoliilor clienţilor - administrarea portofoliilor clienţilor în conformitate cu mandatele date de aceştia în mod discreţionar, incluzând unul sau mai multe instrumentefinanciare;

- agent delegat - un agent pentru servicii de investiţii financiare care, sub responsabilitatea deplină şi necondiţionată a unei singure societăţi de servicii de investiţii financiare în numele căreia acţionează, în baza unui contract de muncă, de mandat sau de agent, promovează clienţilor sau clienţilor potenţiali servicii de investiţii şi/sau servicii conexe, preia şi transmite instrucţiunile sau ordinele de la clienţi referitoare la instrumente financiare sau servicii de investiţii, plasează instrumente financiare şi/sau furnizează clienţilor sau clienţilor potenţiali servicii de consultanţă privind aceste instrumente sau servicii;

- analist financiar - persoană relevantă care furnizează datele şi informaţiile pentru cercetarea în domeniul investiţiilor

- canale de distribuţie - calea prin care informaţia este sau ar putea fi făcută publică, iar prin „informaţie care ar putea fi făcută publică" se înţelege orice informaţie la care are ori poate avea acces un număr mare de persoane;

- conducător - persoana sau persoanele care conduc efectiv activitatea societăţii de servicii de investiţii astfel cum este prevăzut în art.6 alin.(3) lit. a), b) pct.1 şi c

- consultanţă pentru investiţii prestată de o firmă de investiţii - recomandarea personală dată unui client, la cererea acestuia sau la iniţiativa firmei de investiţii, în legătură cu una sau  mai multe tranzacţii cu instrumente financiare;

- externalizarea - un contract de orice tip încheiat între firma de investiţii şi un furnizor de servicii prin care acel furnizor de servicii desfăşoară un serviciu sau o activitate care, dacă n-ar fi fost externalizat(ă) ar fi fost efectuat(ă) de firma de investiţii;

- grup în legătură cu o firmă de investiţii - grupul din care face parte o firmă de investiţii format dintr-o societate mamă, filialele sale şi entităţile în care societatea mamă sau filialele sale deţin o participare, precum şi entităţile legate una de alta printr-o relaţie având următorul înţeles:

i) o entitate împreună cu una sau cu mai multe entităţi sunt conduse pe o bază unică, în baza unui contract încheiat cu acea entitate sau a prevederilor din statutul sau actul constitutiv al acelor entităţi, sau

ii) organele administrative, de conducere sau de supraveghere ale unei sau mai multor entităţi sunt formate, în cea mai mare parte, din aceleaşi persoane pe perioada anului financiar şi până la efectuarea situaţiilor consolidate;

- finanţarea tranzacţiilor cu valori mobiliare - are înţelesul prevăzut în Regulamentul CE nr.1287/2006;

- firmă de investiţii - orice persoană juridică a cărei activitate constă în prestarea unuia sau mai multor servicii de investiţii financiare către terţi şi/sau desfăşurarea uneia sau mai multor activităţi de investiţii cu titlu profesional;

- persoană care efectuează operaţiuni cu titlu profesional - înseamnă cel puţin următoarele: o firmă de investiţii, definită în conformitate cu prevederile legislaţiei referitoare la adecvarea capitalului, inclusiv societăţile de servicii de investiţii financiare, sau o instituţie de credit;

- persoană cu care o persoană relevantă are relaţii de familie - înseamnă oricare din următoarele:

i) soţul (soţia) persoanei relevante sau orice partener al acelei persoane considerat de legislaţia naţională echivalent al soţului (soţiei);

ii) un copil natural sau un copil legitim dependent de persoana relevantă;

iii) orice altă rudă a persoanei relevante care, la data tranzacţiei personale, locuia cu acea persoană în aceeaşi locuinţă de cel puţin un an.

- persoană relevantă (în cauză) - în raport cu firmă de investiţii înseamnă oricare din următoarele:

i)        un director, partener sau echivalent, administrator sau agent delegat al firmei de investiţii;

ii)       un director, partener sau echivalent ori administratorul oricărui agent delegat al firmei de investiţii;

iii)    un angajat (salariat) al firmei de investiţii sau al unui agent delegat al firmei de ziţia şi sub investiţii, precum şi orice altă persoană fizică care îşi oferă serviciile la dispocontrolul firmei de investiţii sau a agentului delegat al firmei de investiţii şi care este implicat în desfăşurarea de către firma de investiţii a serviciilor şi activităţilor de investiţii;

iv)    persoană fizică care este direct implicată în furnizarea serviciilor către firma de investiţii sau către agenţii delegaţi ai acesteia în baza unui contract de externalizare în scopul desfăşurării de către firma de investiţii a serviciilor şi activităţilor de investiţii;

- societate de servicii de investiţii financiare (S.S.I.F.) - firmă de investiţii, persoană juridică română;

- suport durabil - orice instrument care permite unui client să stocheze informaţiile pe care le primeşte personal într-un mod care să permită accesul în viitor pentru o perioadă de timp corespunzătoare scopului la care se referă informaţia şi care permite reproducerea fără modificări a informaţiei stocate.

 

Articolul 3 prevede ca “Toate documentele prevăzute în prezentul regulament necesare autorizării, precum şi cele referitoare la evidenţe şi raportări vor fi transmise C.N.V.M. în limba română”, fiind exclusa posibilitatea de a mai transmite CNVM documente intr-o alta limba de circulatie internationala agreata de CNVM.

Titlul II isi pastreaza denumirea – Intermediarii de servicii financiare.

Acesta isi pastreaza si structura pe care o prezinta in actualul Regulament, si anume 5 capitole, impartite la randul lor in sectiuni.

Astfel, Capitolul I – Societatile de servicii de investitii financiare, prevede in Sectiunea 1 Procedura de acordare si de retragere a autorizatiei.

Aceasta procedura mentine liniile definitorii stabilite in prezentul Regulament, aducand insa si elemente de noutate.

Articolul 6 prevede in aliniatul (2), nou introdus, ca “S.S.I.F. poate fi autorizată de C.N.V.M. să presteze serviciile de investiţii financiare prevăzute în Anexa nr. 9”. Anexa 9 (nou adaugata) enumera serviciile financiare si serviciile conexe pe care le poate presta o SSIF.

La aliniatul (3) acelasi articol prevede cerintele ce trebuie indeplinite de catre SSIF pentru obtinerea autorizatiei de functionare. Cele de la literele a si b raman neschimbate, litera c avand un continut mai nuantat fata de cel din actualul Regulament:

c) majoritatea membrilor consiliului de administraţie ai S.S.I.F., precum şi conducătorii trebuie să aibă studii superioare absolvite cu examen de licenţă şi o experienţă profesională într-un domeniu care se circumscrie activităţii financiar-bancare, al pieţei de capital sau al administrării de investiţii de minimum 3 ani. (Partea evidentiata din text reprezinta modificarile pe care le aduce acesta).

De asemenea, si cerintele de la litera d prezinta anumite nuantari:

d) organismele de plasament colectiv fără personalitate juridică, asociaţiile, fundaţiile, ligile, sindicatele ori alte forme de asociere sindicală şi orice alte forme de asociere similare nu pot participa ca fondator sau acţionar semnificativ la capitalul social al unei S.S.I.F.; Fac excepţie asociaţiile, fundaţiile şi orice alte forme de asociere similare constituite la iniţiativa guvernelor statelor membre ale Uniunii Europene sau ale statelor membre G10 în baza unor acorduri încheiate cu Guvernul României, precum şi a organismelor internaţionale şi regionale, precum: Fondul Monetar Internaţional, Banca Centrală Europeană, Banca Europeană de Investiţii sau alte organisme similare;

Share |