• English
  • Romana

Norme privind determinarea, reţinerea şi virarea impozitului pe câştigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare obţinut de persoanele fizice

Art. 1 Cadru de reglementare

Prezentele norme stabilesc metodologia de determinare, reţinere şi virare a impozitului pe câştigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale obţinut de persoanele fizice, fiind adoptate în conformitate cu prevederile art. 67 alin. (8) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal.

 

Art. 2 Definiţii

În înţelesul prezentelor norme, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

1. valori mobiliare – instrumente financiare definite în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. 33 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr.297/2004;

2. instrumente financiare derivate - instrumente financiare definite în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. 12 din Legea nr. 297/2004;

3. titluri de participare - instrumente financiare definite în conformitate cu prevederile art.2 alin.(1) pct.32 din Legea nr. 297/2004;

4. intermediari – entităţile definite conform art. 2 alin.(1) pct. 14 din Legea nr.297/2004, (inclusiv intermediarii instituţii de credit care prestează numai activităţi de custodie), precum şi plătitorii de venit atunci când este cazul;

5. stock option plan - un program iniţiat în cadrul unei societăţi comerciale ale cărei valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată sau tranzacţionate în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare prin care se acordă angajaţilor acestei societăţi comerciale dreptul de a achiziţiona un număr determinat de acţiuni emise de societatea respectivă la un preţ preferenţial;

6. simbol - codul de identificare / ISIN alocat pentru fiecare instrument financiar tranzactionat pe o piaţa reglementată/sistem alternativ de tranzacţionare în vederea identificarii titlului de valoare;

7. costuri aferente – reprezintă costurile tranzacţiilor cu titluri de valoare care sunt compuse din comisioanele percepute de către intermediari, precum şi orice alte costuri ce pot fi dovedite prin documente justificative. Pot fi costuri aferente costurile legate de transferul de proprietate, evidenţierea poziţiei în contul de investiţii, transferul către depozitarul central etc. şi care pot fi dovedite prin documente justificative;

8. portofoliu – reprezintă suma poziţiilor evidenţiate într-un cont de investiţii sau într-un cont în marjă pe tipuri, clase, serii de titluri de valoare ce aparţin unei persoane fizice, denumită şi investitor, contribuabil sau client.

 

Art. 3 Stabilirea preţului de cumpărare a valorilor mobiliare pentru determinarea venitului impozabil

(1) Preţul de cumpărare al unei valori mobiliare este preţul determinat şi evidenţiat de intermediar pentru respectiva valoare mobiliară deţinută de un client, pe fiecare simbol, la care se adaugă costurile generate de operaţiunea în cauză, dacă acestea nu au fost incluse în calculul preţului de cumpărare.

(2) Preţul de cumpărare al unei valori mobiliare se determină prin aplicarea metodei preţului mediu ponderat, care poate cuprinde şi costurile aferente generate de operaţiunea de cumpărare.

(3) Ordinea de vânzare a valorilor mobiliare, raportată la deţinerile pe simbol, se înregistrează cronologic, în funcţie de data dobândirii, de la cea mai veche deţinere la cea mai nouă.

 

Art. 4 Excepţii şi situaţii speciale privind modalitatea de stabilire a preţului de cumpărare pentru valorile mobiliare

(1) Prin excepţie de la prevederile art. 3 alin. (2), pentru acţiunile dobândite de către persoanele fizice în cadrul programului stock option plan preţul de cumpărare va fi reprezentat de preţul preferenţial la care se adaugă costurile generate de operaţiunea de cumpărare.

(2) În cazul operaţiunilor speciale enumerate mai jos, preţul de achiziţie necesar pentru calculul preţului de cumpărare prin metoda preţului mediu ponderat, va fi cel înscris în documentele justificative corespunzătoare, astfel:

a) pentru acţiunile dobândite de către persoanele fizice ca urmare a distribuirii cu titlu gratuit în cadrul Programului de privatizare în masă (PPM), inclusiv a celor dobândite ulterior în urma unor operaţiuni de divizare, fuziune, modificări ale valorii nominale etc. cu efect asupra numărului iniţial de acţiuni distribuite în cadrul PPM, preţul de cumpărare, la prima tranzacţionare, reprezintă valoarea nominală a acţiunilor de la data eliberării extrasului de cont;

b) pentru acţiunile dobândite ca urmare a distribuirii de acţiuni cu titlu gratuit în urma unor operaţiuni de încorporare a rezervelor sau a primelor de emisiune, de distribuire a dividendelor, a rezultatului reportat reprezentând profit net etc, preţul de achiziţie a acţiunilor este preţul de emisiune a acelor acţiuni conform valorii prevăzute în hotărârea adunării generale a acţionarilor, hotărâre afişată de piaţa reglementată/sistemul alternativ de tranzacţionare pe care se tranzacţionează respectivele acţiuni;

cpentru acţiunile dobândite ca urmare a majorării capitalului social prin aport în numerar, precum şi în cazul majorării valorii nominale a acţiunilor, preţul de achiziţie va fi determinat cu luarea in considerare a preţului evidenţiat în formularul de subscriere;

d) pentru acţiunile dobândite în urma convertirii obligaţiunilor, preţul de achiziţie a acţiunilor este preţul la care s-a realizat conversia stabilit prin raportul de conversie prevăzut în prospectul de emisiune a obligaţiunilor sau în hotărârea adunării generale a acţionarilor prin care s-a decis conversia, hotărâre afişată de piaţa reglementată/sistemul alternativ de tranzacţionare pe care se tranzacţionează respectivele acţiuni;

e) pentru acţiunile dobândite în urma unei divizări sau fuziuni, preţul de achiziţie a acţiunilor este preţul/valoarea rezultat/rezultată în urma raportului de schimb.

Preţul/valoarea este cel/cea publicat/publicată în prospectul de fuziune sau în hotărârea adunării generale a acţionarilor care a decis divizarea, hotărâre afişată de piaţa reglementată/sistemul alternativ de tranzacţionare pe care se tranzacţionează respectivele acţiuni;

f) pentru acţiunile dobândite înainte de admiterea la tranzacţionare a unei societăţi comerciale, preţul de achiziţie a acestora va fi dat de preţul de subscriere la care se adaugă şi costurile aferente sau, în cazul achiziţionării lor prin cesiune de la un alt acţionar, preţul evidenţiat în contractul de cesiune;

g) pentru valorile mobiliare dobândite în urma unei succesiuni, preţul de achiziţie a valorilor mobiliare este considerat zero, la care se adaugă cheltuielile aferente întocmirii actelor, pe baza unor documente justificative;

h) pentru valorile mobiliare dobândite în urma încheierii unor acte cu titlu oneros între rude sau afini până la gradul al patrulea inclusiv şi cu îndeplinirea cumulativă a condiţiilor prevăzute în reglementările Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare privind transferurile directe de proprietate asupra valorilor mobiliare, preţul de achiziţie a valorilor mobiliare este preţul înscris în actul translativ de proprietate;

i) pentru valorile mobiliare dobândite în urma încheierii unor acte cu titlu gratuit între rude sau afini până la gradul al patrulea inclusiv cu îndeplinirea cumulativă a condiţiilor prevăzute în reglementările Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare privind transferurile directe de proprietate asupra valorilor mobiliare, preţul de achiziţie a valorilor mobiliare este egal cu zero, dar se adaugă cheltuielile aferente întocmirii actelor;

j) pentru acţiunile dobândite de către angajaţi ca urmare a răscumpărării acestora de pe piaţă de către societate, preţul de achiziţie este cel înscris în formularul de subscriere;

k) pentru valorile mobiliare provenite în urma dizolvării PAS –urilor, preţul de achiziţie este preţul înscris în actul translativ de proprietate sau, în lipsa acestuia, valoarea nominală de la data eliberării extrasului de cont;

l) pentru valorile mobiliare dobândite ca urmare a unor hotărâri judecătoreşti, definitive şi irevocabile, preţul de achiziţie este valoarea nominală de la data eliberării extrasului de cont;

m) pentru valorile mobiliare cumpărate de la stat prin contractele de privatizare, preţul de achiziţie va fi cel plătit în cadrul procesului de privatizare;

n) pentru valorile mobiliare dobândite în urma unor consolidări/splitări, preţul de achiziţie se va stabili pe baza factorului de consolidare/splitare;

o) pentru acţiunile dobândite în cazul schimbului de acţiuni, preţul de achiziţie va fi reprezentat de preţul/valoarea rezultat/rezultată în urma raportului de schimb, determinat în condiţiile preţului de piaţă.

(3) Pentru valorile mobiliare din categoriile mai sus enunţate, preţul de achiziţie identificat conform alineatului precedent va fi înscris în declaraţia pe proprie răspundere a persoanei fizice, având conţinutul prevăzut în Anexa nr. 1.

(4) Momentul dobândirii acţiunilor în cazul situaţiilor menţionate la alin. (2), cu excepţia lit. n) este considerat momentul operării la depozitarul central a modificării respective.

(5) Momentul dobândirii acţiunilor în cazul situaţiei menţionate la alin. (2) lit. n) este momentul iniţial al achiziţionării, înainte de procesul de splitare/consolidare.

 

Art. 5 Situaţia valorilor mobiliare aflate exclusiv în conturile deschise la Depozitarul Central

(1) Provenienţa, momentul dobândirii, cantitatea şi preţul de achiziţie a valorilor mobiliare evidenţiate în conturile aflate exclusiv la depozitarul central vor fi cele precizate în declaraţia pe proprie răspundere a contribuabilului având conţinutul prevăzut în Anexa nr. 1 la prezentul ordin.

(2) În situaţia consolidării registrelor, fără solicitarea clientului, transferurile de portofolii de la depozitarul central înapoi în contul intermediarului, se va putea realiza de acesta fără a fi necesară eliberarea unor noi extrase de cont.

(3) În situaţia în care splitarea valorii nominale are ca efect creşterea numărului de acţiuni transferate către depozitarul central, modificarea de către acesta din urmă a numărului de acţiuni se va efectua proporţional cu factorul de splitare, fără a se modifica data deţinerilor iniţiale.

(4) În situaţia în care consolidarea valorilor mobiliare are ca efect reducerea numărului de acţiuni transferate către depozitarul central, modificarea de către acesta din urmă a numărului de acţiuni se va efectua proporţional cu factorul de consolidare, fără a se modifica data deţinerilor iniţiale.

 

Art. 6 Determinarea câştigului sau a pierderii generate de transferul valorilor mobiliare

(1) Determinarea câştigului sau pierderii din tranzacţiile cu valori mobiliare se efectuează la data încheierii tranzacţiei de vânzare şi reprezintă diferenţa pozitivă sau negativă dintre preţul de vânzare şi preţul de cumpărare determinat conform art. 3 alin(1) şi (2) sau art. 4 alin. (1) şi (2) .

(2) Intermediarii vor evidenţia câştigul sau pierderea generate de tranzacţia de vânzare prin diferenţa pozitivă sau negativă dintre preţul de vânzare înmulţit cu numărul de valori mobiliare tranzacţionate şi preţul de cumpărare înmulţit cu acelaşi număr de valori mobiliare, din care se scad costurile aferente vânzării, precum şi cele aferente cumpărării şi care nu au fost cuprinse în determinarea preţului de cumpărare.

(3) În situaţia transferurilor de proprietate asupra valorilor mobiliare, efectuate înconformitate cu reglementările Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare privind transferurile directe, preţul de vânzare este preţul înscris în actul translativ de proprietate. Obligaţia calculării şi virării impozitului revine persoanei care realizează venitul impozabil.

(4) Intermediarii vor evidenţia separat, în momentul încheierii tranzacţiei de vânzare, câştigul sau pierderea, în funcţie de perioada de deţinere a valorilor mobiliare, pe baze diferenţiate în funcţie de cotele de impozitare aplicabile, precum şi impozitul reţinut de intermediari, atunci când este cazul.

(5) Intermediarii au obligaţia menţionării caracteristicilor enumerate la alin. (4) pe formularul de confirmare a executării ordinelor, eliberat clienţilor sau după caz, pe un alt document întocmit în acest scop.

(6) Intermediarii au obligaţia de a păstra pentru fiecare tranzacţie de cumpărare următoarele date: momentul tranzacţiei, numărul de valori mobiliare, preţul de cumpărare determinat după operaţiunea de cumpărare, costurile aferente suportate de către client care nu au fost cuprinse în preţ.

(7) Pentru valorile mobiliare deţinute de o persoană mai mult de 365 de zile, intermediarii nu mai au obligaţia evidenţierii datei dobândirii.

 

Art. 7 Cumpărarea printr-un intermediar şi vânzarea prin alt intermediar

(1) Intermediarul iniţial care a executat operaţiunea de cumpărare are obligaţia să elibereze clientului, un extras de portofoliu cu ocazia operaţiunilor de închidere a evidenţei contului acestuia sau transferului parţial/total de portofoliu la un alt intermediar, care va avea conţinutul prevăzut în Anexa 2, care face parte integrantă din prezentele norme. Extrasul de portofoliu se va elibera obligatoriu şi pe support electronic standardizat conform anexei.

(2) Intermediarii vor elibera extrasul de portofoliu şi în situaţiile în care instrucţiunea de închidere a evidenţei contului acestuia a fost dată şi operată înaintea intrării în vigoare a prezentelor norme.

(3) Extrasul de portofoliu va cuprinde instrucţiunea clientului privind destinaţia portofoliului care va fi operată şi certificată de către intermediar şi transmisă de către acesta intermediarului spre care se face transferul, în termen de 24 de ore.

(4) În situaţia în care sunt mai mulţi intermediari, intermediarul va elibera câte un extras de portofoliu pentru fiecare dintre intermediarii destinatari.

(5) Intermediarul/intermediarii la care se transferă portofoliul va/vor înregistra în propriile evidenţe, conform extrasului de portofoliu eliberat de la intermediarul iniţial, preţul de cumpărare pentru fiecare dintre valorile mobiliare transferate, cantitatea de valori mobiliare transferate şi deţinute peste 365 de zile şi, respectiv, cantitatea de valori mobiliare transferate şi deţinute cel mult 365 de zile, inclusiv cu datele aferente operaţiunilor de cumpărare.

(6) La momentul înregistrării conform prevederilor alin.(5) se va ţine cont pentru evidenţa duratei deţinerilor şi de perioada scursă între data transferului şi data efectivă a înregistrării.

(7) Intermediarii la care se transferă portofoliul sau care preiau de la registrele independente/depozitarul central valorile mobiliare obiect al transferului nu vor executa nici o tranzacţie cu valorile mobiliare transferate până în momentul în care clientul nu va prezenta extrasul de portofoliu în original, document ce va fi arhivat la intermediar.

(8) În situaţia în care intermediarul iniţial care a efectuat operaţiunea de cumpărare nu mai prestează activităţi de servicii de investiţii financiare ca urmare a retragerii de către C.N.V.M. a autorizaţiei de funcţionare, datele cuprinse în extrasul de portofoliu vor putea fi dovedite de către client prin declaraţia pe proprie răspundere având conţinutul prevăzut în Anexa nr. 1.

 

Art. 8 Determinarea câştigului din transferul instrumentelor financiare derivate

Determinarea câştigului din tranzacţionarea instrumentelor financiare derivate se efectuează la data scadenţei instrumentului financiar derivat, şi reprezintă câştigul obţinut de către persoana fizică beneficiară şi evidenţiat în extrasul contului în marjă emis de intermediar.

 

Art. 9 Stabilirea preţului de cumpărare/ subscriere/ răscumpărare a titlurilor de participare pentru determinarea veniturilor impozabile

(1) Preţul de cumpărare/subscriere este preţul de emisiune a titlurilor de participare ale fondurilor deschise de investiţii, plătit de investitor şi este format din valoarea unitară a activului net calculată de S.A.I. şi certificată de depozitar, valabilă pentru ziua în care se efectuează cumpărarea, la care se adaugă comisionul de cumpărare (dacă este cazul).

(2) Preţul de răscumpărare a titlurilor de participare ale fondurilor deschise de investiţii este preţul cuvenit investitorului la data depunerii cererii de răscumpărare şi este format din valoarea unitară a activului net calculată de către S.A.I. şi certificată de depozitar, valabilă pentru ziua în care a fost depusă cererea de răscumpărare, din care se scade comisionul de răscumpărare (dacă este cazul).

 

Art. 10 Determinarea câştigului sau pierderii generate de transferul titlurilor de participare

(1) Determinarea câştigului sau pierderii din transferul titlurilor de participare se efectuează la momentul depunerii cererii de răscumpărare a respectivelor titluri de participare şi reprezintă diferenţa pozitivă sau negativă între preţul de răscumpărare şi preţul de emisiune determinate conform prevederilor art. 9.

(2) Răscumpărarea titlurilor de participare deţinute de un investitor la un fond deschis de investiţii se va face pe baza metodei F.I.F.O. (primul intrat, primul ieşit).

(3) Preţul de cumpărare corespunzător titlurilor de participare ale fondurilor deschise de investiţii achiziţionate înainte de data de 31.12.1999 se consideră egal cu ultima valoare raportată la data de 31.12.1999.

 

Art. 11 Dispoziţii speciale privind titlurile de participare la fondurile închise de investiţii

(1) Prevederile prezentelor norme se aplică şi răscumpărării titlurilor de participare la fondurile închise de investiţii înregistrate la C.N.V.M.

(2) În cazul titlurilor de participare la fondurile închise de investiţii menţionate la alin.(1), impozitul reprezentând plata anticipată în contul impozitului anual datorat se calculează, se reţine şi se virează de către societatea de administrare a investiţiilor corespunzătoare fondului.

 

Capitolul III - Obligaţia calculării, reţinerii şi virării impozitului

 

Art. 12 Obligaţiile intermediarilor

(1) Intermediarii au obligaţia calculării, reţinerii şi virării impozitului aplicat asupra câştigului realizat din tranzacţiile cu titluri de valoare, altele decât titlurile de participare, pentru fiecare tranzacţie de vânzare sau la scadenţă, în cazul instrumentelor financiare derivate, acest impozit reprezentând o plată anticipată în contul impozitului anual datorat. Cota de impozit aplicată de către intermediari asupra câştigului evidenţiat la momentul vânzării este de 1%.

(2) Obligaţia calculării, reţinerii şi virării impozitului aparţine acelui intermediar care administrează şi realizează activităţi de custodie privind fondurile băneşti şi titlurile de valoare, altele decât titlurile de participare, aparţinând contribuabilului.

(3) Calcularea şi evidenţierea impozitului se realizează la data efectuării tranzacţiei de vânzare sau la scadenţă, în cazul instrumentelor financiare derivate, iar reţinerea impozitului se realizează în momentul decontării tranzacţiei de vânzare sau al decontării efectuate la scadenţă, în cazul instrumentelor financiare derivate, termenul de virare a impozitului este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reţinut.

(4) Obligaţia de calcul, reţinere şi virare a impozitului reprezentând plata anticipată în contul impozitului anual datorat revine în cazul răscumpărării titlurilor de participare pentru fiecare tranzacţie, societăţilor de administrare a investitorilor/OPC care se autoadministrează.

 

Art. 13 Obligaţiile contribuabilului

(1) Persoana fizică va avea obligaţia ca, pe baza documentelor justificative emise de către intermediar, să evidenţieze în declaraţia privind venitul realizat următoarele:

a) câştigul net/pierderea obţinută din transferul titlurilor de valoare deţinute în portofoliu cel mult 365 de zile, inclusiv.

b) câştigul net/pierderea obţinută din transferul titlurilor de valoare deţinute în portofoliu mai mult de 365 de zile;

(2) Persoanele fizice vor anexa la declaraţia privind venitul realizat, documentele justificative eliberate de către intermediari privind câştigul/pierderea declarate şi cuantumul impozitului virat în cursul anului fiscal de către intermediar/societatea de administrare a investiţiilor.

(3) În toate situaţiile în care un client a efectuat tranzacţii cu titluri de valoare prin intermediul mai multor intermediari/societăţi de administrare a investiţiilor pe parcursul aceluiaşi an fiscal, la depunerea declaraţiei privind venitul realizat acesta va anexa documentele justificative eliberate de către toţi intermediarii/societăţile de administrare a investiţiilor.

 (4) În situaţia în care câştigul/pierderea s-a realizat ca urmare a transferurilor directe de proprietate asupra valorilor mobiliare, efectuate în conformitate cu reglementările CNVM privind transferurile directe, se vor anexa declaraţiei privind venitul realizat documentele justificative, precum şi dovada virării impozitului.

(5) Termenul pentru virarea impozitului reprezentând plăţi anticipate este cel prevăzut la art. 67 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal, iar termenul pentru virarea diferenţelor de impozit stabilit pe baza deciziei de impunere este cel prevăzut la art. 84 alin. (6) din Codul fiscal.

 

Capitolul IV – Determinarea câştigului net anual şi regularizarea impozitului

 

Art. 14 Metoda de calcul al câştigului net anual/pierderii rezultat din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise

(1) Câştigul net anual se determină la sfârşitul anului fiscal asupra întregului portofoliu deţinut de contribuabil în anul respectiv şi reprezintă diferenţa pozitivă dintre câştigurile şi pierderile obţinute pe categorii de venituri impozabile diferenţiate în funcţie de cotele de impozit, înregistrate în cursul anului urmare a transferurilor titlurilor de valoare.

(2) Pierderile se vor compensa din câştigurile obţinute pe categorii de venituri impozabile diferenţiate în funcţie de cotele de impozit, fiecare pierdere fiind dedusă din categoria corespunzătoare.

(3) Pierderea sau câştigul net anual va determina distinct cele două categorii de titluri de valoare grupate după data deţinerii, în funcţie de cotele diferenţiate de impozitare.

(4) În calculul câştigului net/pierderilor generate de transferul titlurilor de valoare care se impozitează cu cota de 1% se vor include toate câştigurile/pierderile obţinute din transferul titlurilor de valoare înstrăinate după 01.01.2007 dacă au fost deţinute în portofoliu mai mult de 365 de zile.

(5) În calculul câştigului net/pierderilor anuale generate de transferul titlurilor de valoare care se impozitează cu cota de 16% se vor include toate câştigurile/pierderile obţinute din transferul titlurilor de valoare înstrăinate după 01.01.2007 dacă au fost deţinute în portofoliu mai puţin de 365 de zile, inclusiv.

(6) Intermediarul/societatea de administrare a investiţiilor are obligatia de a elibera contribuabilului sau reprezentantului fiscal al acestuia, pana la data de 28 februarie a anului următor celui pentru care se face calculul, o fisa de portofoliu cu titlu de document justificativ având conţinutul din Anexa nr. 3, respectiv Anexa nr. 4 care vor evidenţia câştigul/pierderea realizate de catre client pentru partea de titluri de valoare/titluri de participare evidentiate in contul acestuia, precum si cuantumul impozitului calculat si reţinut in cursul anului fiscal de către intermediar/societăţile de administrare a investiţiilor.

(7) Intermediarii au obligaţia să depună o declaraţie privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit, la organul fiscal competent, până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent, pentru anul expirat.

(8) În situaţia în care câştigul/pierderea anuală s-a realizat ca urmare a transferurilor directe de proprietate asupra valorilor mobiliare, efectuate în conformitate cu reglementările Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare privind transferurile directe, se vor anexa la declaraţia privind venitul realizat anuală documentele justificative aferente.

(9) Determinarea câştigului net/pierderii nu este influenţată de categoria de titluri de valoare care a generat pierderea sau câştigul şi nici de numărul de intermediari prin care contribuabilul a obţinut câstiguri sau pierderi în cursul anului fiscal.

 

Art. 15 Dispoziţii tranzitorii privind impozitarea titlurilor de valoare

(1) Până la data autorizării sistemelor alternative de tranzacţionare, definiţia stock option plan se aplică şi în cazul societăţilor ale căror valori mobiliare nu sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată administrată de S.C. Bursa de Valori Bucureşti S.A. dar sunt tranzacţionate pe piaţa RASDAQ.

(2)Prevederile din prezentele norme privind determinarea, reţinerea şi virarea impozitului pe câştigul de capital rezultat din transferul titlurilor de stat obţinut de persoanele fizice sunt aplicabile şi în cazul contractelor repo/reverse repo cu titluri de stat.

 

Capitolul V - Evitarea dublei impuneri.

 

Art. 16 Impozitarea persoanei fizice nerezidente

(1) Dacă un contribuabil este rezident al unei ţări cu care România a încheiat o convenţie pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi capital, prevalează prevederile convenţiei pentru evitarea dublei impuneri.

(2) Persoana fizică nerezidentă beneficiară a câştigului în România trebuie să justifice dreptul de a beneficia de prevederile convenţiei de evitare a dublei impuneri încheiate între România şi statul său de rezidenţă, prin prezentarea certificatului de rezidenţă fiscală sau a unui document prin care se atestă rezidenţa fiscală.

(3) Obligaţiile fiscale, declarative şi de păstrare a certificatului de rezidenţă fiscală al beneficiarului câştigului revin, după caz, reprezentantului fiscal /împuternicitului desemnat în România, conform legii, de beneficiar.

(4) În cazul în care tranzacţia se efectuează prin intermediar iar persoana fizică nerezidentă beneficiară a câştigului din România transmite un singur original al certificatului de rezidenţă fiscală sau al documentului care atestă rezidenţa fiscală unui singur intermediar sau plătitor de venituri rezident român, primitorul certificatului de rezidenţă fiscală sau al documentului care atestă rezidenţa fiscală va transmite, la solicitarea celorlalţi intermediari sau plătitori de venit care au relaţii contractuale cu beneficiarul de câştig, o copie tradusă şi legalizată a certificatului de rezidenţă fiscală a beneficiarului de câştiguri din România sau a documentului care atestă rezidenţa fiscală. Costurile generate de operaţiunea de legalizare şi comunicare sunt în sarcina persoanei fizice nerezidente sau a reprezentantului fiscal / împuternicit, desemnat potrivit legii. Pe copia legalizată primitorul certificatului de rezidenţă fiscală sau al documentului care atestă rezidenţa fiscală, în original, va semna cu menţiunea că deţine originalul acestuia.

(5) In cazul în care persoana fizică nerezidentă beneficiară a câştigului din România nu prezintă certificatul de rezidenţă fiscală sau documentul care atestă rezidenţa fiscală se vor aplica prevederile Titlului III din Codul fiscal. Pentru aplicarea prevederilor Convenţiilor de evitare a dublei impuneri certificatul de rezidenţă fiscală poate fi prezentat în termenul şi în condiţiile stabilite în H.G. nr.44/2004 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Art. 17 Prevederi referitoare la publicare

Prezentele norme se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în Buletinul C.N.V.M. şi pe site-ul C.N.V.M.(www.cnvmr.ro).

Share |