• English
  • Romana

Raport asupra proiectului de instrucţiune privind procedura notificării organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (O.P.C.V.M.) din statele membre

Instructiunea a fost emisa pe baza aplicarilor prevederilor art. 109 si 113 din legea pietei de capital si reglementeaza procedura de notificare a O.P.C.V.M., care intentioneaza sa distribuie titluri de participare pe teritoriul altor state membre decat statul membru de origine, (O.P.C.V.M.-ul din E.U care intentioneaza sa distribuie titluri de participare pe teritoriul Romaniei, precum si O.P.C.V.M.-uri autorizate de C.N.V.M. care intentioneaza sa distribuie titluri de participare in alte state membre).

Potrivit legii 297/2004, prin organisme de plasament colectiv se inteleg acele entităţi organizate, cu sau fără personalitate juridică, denumite în continuare O.P.C., care atrag în mod public sau privat resurse financiare ale persoanelor fizice şi/sau  juridice, în scopul investirii acestora, în conformitate cu dispoziţiile prezentei legi şi reglementările C.N.V.M.

Procedura de distribuire inseamna « oferirea spre vanzare de titluri de participare emise de O.P.C.V.M. », instructiunea aratand ca orice O.P.C.V.M dintr-un alt stat membru care doreste distribuirea de titluri de participare in tara noastra, va trebui sa fie inscris in Registrul C.N.V.M.

Procedura de distribuire a O.P.C.V.M. din alte state membre pe teritoriul Romaniei cuprinde mai multe etape ce pot fi structurate astfel :

- notificarea prealabila facuta de OPCVM catre C.N.V.M. ;

- analiza de catre CNVM a documentelor transmise de O.P.C.V.M in cadrul notificarii prealabile;

- posibilele solutii in functie de rezultatele analizei ;

- modalitatea de distribuire a titlurilor de participare ;

- modalitatile de rascumparare si de plata a titlurilor de participare in cazul incetarii activitatii de distribuire a titlurilor de participare ale OPCVM pe teritoriul Romaniei.

In cadrul notificarii prealabile, O.P.C.V.M-ul va trebui sa informeze C.N.V.M. despre intentia sa si sa transmita o serie de documente si anume:

a) o scrisoare de notificare, întocmită în limba română sau în limba engleză;

b) un atestat emis de autoritatea competentă din statul membru de origine prin care se certifică faptul că O.P.C.V.M. îndeplineşte condiţiile legislaţiei naţionale a acestui stat, armonizată cu legislaţia comunitară.

c) regulile fondului sau, după caz, actul constitutiv, actualizate.

d) prospectul şi prospectul simplificat actualizate,

e) ultimul raport anual şi ultimul raport semestrial, sau, în cazul fondurilor compartimentate („umbrella funds”), ultimul raport anual şi ultimul raport semestrial pentru fondul compartimentat.

f) detalii cu privire la modalitatea de distribuire a titlurilor de participare în România, după cum urmează:

1. denumirea, adresa sediului central, numărul de telefon, fax, e- mail ale distribuitorilor titlurilor de participare în România;

2. declaraţii din partea reprezentanţilor legali ai distribuitorilor, din care să rezulte că aceştia sunt de acord cu distribuirea titlurilor de participare ale O.P.C.V.M. în România;

3. informaţii cu privire la modalităţile prin care se face subscrierea şi răscumpărarea titlurilor de participare ale O.P.C.V.M. în România;

4. locul din care distribuitorii vor efectua subscrierea sau răscumpărarea titlurilor de participare;

5. modalităţile de plată în cazul operaţiunilor de subscriere şi răscumpărare;

6. modalităţile de plată a dividendelor sau a altor drepturi ce revin deţinătorilor de titluri de participare, dacă este cazul;

g) detalii cu privire la modalitatea în care li se prezintă investitorilor informaţiile pe care O.P.C.V.M. este obligat să le ofere;

h) numele persoanei desemnată de O.P.C.V.M. în relaţia cu C.N.V.M., cu datele de identificare a acesteia, precum şi adresa de corespondenţă.

Documentele de mai sus trebuie insotite de o declaratie pe proprie răspundere din partea O.P.C.V.M. sau din partea unei terţe persoane împuternicite prin mandat scris să acţioneze în numele O.P.C.V.M. care a făcut notificarea, certificandu-se faptul ca documentele respective reprezinta ultima varianta autorizata.

Documentele transmise CNVM se depun in limba oficiala a statului membru de origine si in traducere legalizata in limba romana, cu exceptia atestatului emis de autoritatea din statul membru de origine si a scrisorii de notificare.

În scopul simplificării procedurii de notificare prealabilă, în cazul unui fond compartimentat („umbrella fund”) cu mai multe sub-fonduri, se aplică următoarele reguli:

a) notificarea prealabilă se face pentru acele sub-fonduri pentru care se intenţionează distribuirea efectivă a titlurilor de participare;

b) se poate transmite o unică scrisoare de notificare pentru toate sub-fondurile ale respectivului fond pentru care se intenţionează distribuirea titlurilor de participare pe teritoriul României;

c) în cazul în care documentele aferente procedurii de notificare pentru un sub – fond sunt valabile şi în cazul procedurii de informare prealabilă a unui alt sub – fond, documentele respective se depun o singură dată, cu menţionarea sub fondului/sub-fondurile la care se aplică;

d) în cazul în care un nou sub-fond este adăugat la un fond compartimentat şi acest sub - fond intenţionează să distribuie titluri de participare pe teritoriul României, se aplică procedura de informare prealabilă cu respectarea cerinţelor menţionate în proiectul de instrucţiune;

e) în cazul unui fond compartimentat cu un număr mare de sub-fonduri, pentru care se intenţionează distribuirea de titluri de participare pe teritoriul României, se recomandă întocmirea unui singur prospect.

Analiza documentelor incepe prin publicarea de catre CNVM pe site-ul propriu a documentelor aferente procedurii de notificare.

O.P.C.V.M. va transmite C.N.V.M. orice modificări ale documentelor şi/sau ale informaţiilor transmise anterior, inclusiv ultimul raport anual şi raportul semestrial în cel mai scurt timp posibil, după ce acestea au fost făcute publice în statul membru de origine.

În termenul stabilit la art. 109 alin. (3) din Legea nr. 297/2004, C.N.V.M. poate solicita clarificări de la O.P.C.V.M. cu privire la documentele şi informaţiile care însoţesc scrisoarea de notificare.

C.N.V.M. solicită O.P.C.V.M. în cel mai scurt timp posibil de la depunerea documentaţiei, dar nu mai târziu de o lună, informaţiile şi documentele suplimentare necesare, dacă este cazul.

Posibilele solutii dupa analiza documentatiei pot fi urmatoarele :

- In cazul in care CNVM constata ca nu sunt indeplinite prevederile Titlului III cap. V, sectiunea a 7-a din Legea nr. 297/2004, CNVM emite o decizie motivata prin care se interzice distribuirea titlurilor de participare ale respectivului OPCVM in Romania;

- In cazul in care OPCVM nu depune in termen de maximum sase luni documentele si informatiile solicitate, CNVM emite de asemenea o decizie motivata prin care se interzice distribuirea titlurilor de participare ale respectivului OPCVM in Romania ; decizia se emite la expirarea termenului maxim de sase luni stabilit pentru depunerea documentelor si informatiilor suplimentare;

- In cazul in care CNVM constata respectarea prevederilor Titlului III cap. V, sectiunea a 7-a din Legea nr. 297/2004, informeaza OPCVM ca poate sa inceapa activitatea de distribuie a titlurilor de participare.

- După expirarea perioadei de două luni de la data depunerii documentaţiei complete la C.N.V.M., în situaţia în care O.P.C.V.M. nu primeşte nici o comunicare din partea C.N.V.M, O.P.C.V.M. poate începe activitatea de distribuire a titlurilor de participare în România, cu excepţia cazului în care C.N.V.M. emite o decizie motivata prin care se interzice distribuirea titlurilor de participare.

 Modalitatea de distribuire a titlurilor de participare 

Distribuirea titlurilor de participare pe teritoriul României se poate face prin intermediul:

a) societăţilor de servicii de investiţii financiare şi societăţilor de administrare a investiţiilor din România, autorizate de C.N.V.M.;

b) firmelor de investiţii şi societăţilor de administrare a investiţiilor autorizate de autorităţile competente din state membre, ulterior încheierii procedurii de notificare în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 şi ale reglementărilor emise în aplicarea acesteia;

c) instituţiilor de credit din România autorizate de B.N.R sau instituţiilor de credit autorizate de autorităţile competente din state membre, ulterior îndeplinirii procedurii de notificare conform legislaţiei bancare în vigoare;

d) sucursalelor firmelor de investiţii/societăţilor de administrare a investiţiilor/instituţiilor de credit din statele nemembre, ulterior îndeplinirii procedurii de autorizare în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 şi ale reglementărilor emise în aplicarea acesteia, respectiv cu prevederile legislaţiei bancare în vigoare.

În cazul încetării activităţii de distribuire a titlurilor de participare ale O.P.C.V.M. pe teritoriul României,modalităţile de răscumpărare şi de plată a titlurilor de participare trebuie să asigure respectarea drepturilor deţinătorilor titlurilor de participare care le-au achiziţionat pe teritoriul României, inclusiv cele referitoare la răscumpărarea titlurilor de participare.

                Prevederile prezentate mai sus se aplică în mod corespunzător O.P.C.V.M. autorizate de C.N.V.M. care intenţionează să distribuie titluri de participare în alte state membre, în conformitate cu legislaţia naţională a statului membru gazdă.

În vederea obţinerii atestatului, reprezentantul O.P.C.V.M. va transmite C.N.V.M. o cerere în acest sens însoţită de următoarele:

a) menţionarea statului membru în care intenţionează să distribuie titluri de participare;

b) ultima versiune a regulilor fondului/actului constitutiv cuprinzând toate modificările şi/sau completările autorizate de C.N.V.M.;

c) dovada achitării în contul C.N.V.M. a tarifului pentru eliberarea atestatului.

d) orice alte informaţii sau documente pe care C.N.V.M. le consideră necesare în vederea verificării respectării reglementărilor în vigoare.

C.N.V.M. va decide cu privire la eliberarea atestatului în termen de maximum 30 de zile de la data transmiterii documentelor menţionate la alin. (2) şi poate refuza eliberarea acestuia în situaţia în care constată nerespectarea de către O.P.C.V.M. sau, după caz, de către S.A.I. a reglementărilor în vigoare stabilite în conformitate cu legislaţia comunitară.

Share |