• English
  • Romana

Raport legislativ cu privire la drepturile acţionarilor conform Directivei 2007/36/CE Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii Europene

In data de 11 iulie 2007 a fost adoptata Directiva 36/2007 cu privire la exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor în cadrul societătilor comerciale cotate la bursă.

Ratiunile care au stat la baza adoptarii prezentei directive sunt multiple, insa, consideram ca cele mai importante sunt cele cu privire la necesitatea consolidarii drepturilor actionarilor în cadrul societătilor comerciale cotate la bursă precum si solutionarea problemelor legate de votul transfrontalier.

S-a considerat de asemenea necesar să se adopte măsuri de apropiere a legislatiilor statelor membre cu privire la controlul efectiv exercitat de către actionari, ca  cerintă prealabilă pentru buna guvernare corporativă.

Directiva 36/2007 este structurata pe trei capitole astfel:

Capitolul I prezinta in cele trei articole ale sale:

o       dispozitii generale referitoare la obiectul si domeniul de aplicare ale prezentei directive,

o       definiitii pentru anumiti termeni,

o       masuri suplimentare la nivel national.

Capitolul II trateaza in cele unsprezece articole probleme legate de:

o       egalitatea de tratament a actionarilor,

o       informatiile disponibile inainte de adunarea generala,

o       dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale si de a prezenta proiecte de hotarare,

o       conditiile de particiapre si de vot in adunarea generala,

o       participarea la adunarea generala prin mijloace electronice,

o       dreptul de a pune intrebari,

o       votul prin reprezentare,

o       formalitati de desemnare si notificare a reprezentantului,

o       votul prin corespondenta,

o       eliminarea anumitor impedimente in cazul exercitarii efective a dreptului de vot,

o       rezultatele votului.

Capitolul III face referire la modul de transpunere a prezentei directive in legislatia fiecarei tari membre a Uniunii Europene.

Vom expune pe rand prevederile fiecarui capitol.

Capitolul I prevede faptul ca prezenta directivă stabileste conditiile pentru exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor aferente actiunilor cu drept de vot în cadrul adunărilor generale ale societătilor comerciale care au sediul social într-un stat membru si ale căror actiuni sunt admise la tranzactionare pe o piată reglementată situată sau care functionează într-un stat membru. In continuare, directiva arata faptul ca prin “stat membru” se intelege statul membru în care societatea îsi are sediul social, iar trimiterile la "legea aplicabilă" se interpretează ca trimiteri la legea statului membru respectiv.

Se prevede de asemenea si faptul ca statele membre pot acorda derogări de la aplicarea prezentei directive următoarelor forme de societăti comerciale: organismelor de plasament colectiv în sensul art. 1 alineatul (2) din Directiva 85/611/CEE a Consiliului, organismelor ale căror obiectiv unic este plasarea colectivă de capitaluri furnizate de public, precum si societătilor cooperative.

Directiva defineste in art.2 termeni precum: “piata reglementata”, “actionar”, “procura”.

Capitolul II contine prevederi referitoare la Adunarea Generala a Actionarilor aratandu-se faptul ca societatea comercială trebuie sa asigure tratamentul egal pentru toti titularii de actiuni care se află în situatii similare în ceea ce priveste participarea si exercitarea drepturilor de vot în cadrul adunării generale.

Referitor la informatiile disponibile inainte de adunarea generala se arata faptul ca statele membre trebuie sa ia măsuri ca societatea comercială să convoace adunarea generală cu cel putin 21 de zile înainte de data adunării generale.

Adunarea generală a actionarilor poate decide să convoace adunarea generală, alta decât adunarea generală anuală, cu cel putin 14 zile înainte de data adunării generale, in situatia in care societatea comercială oferă acționarilor posibilitatea de a vota prin mijloace electronice accesibile tuturor acționarilor.  Această hotărâre se ia cu o majoritate de cel putin două treimi din voturile aferente actiunilor sau aferente capitalului subscris reprezentat si pentru o perioadă care să cuprindă cel mult următoarea adunare generală anuală.

Pentru o a doua convocare sau pentru următoarea convocare a adunării generale, determinată de neîntrunirea cvorumului necesar pentru adunarea stabilită de prima convocare, trebuie intrunite mai multe conditii si anume:

o       sa se fi respectat conditiile de convocare cu privire la modalitatile si termenul de convocare pentru prima data de convocare a adunarii generale,

o       pe ordinea de zi să nu se fi adăugat nici un punct nou,

o       trebuie să fi trecut cel putin zece zile între convocarea finală si data adunării generale.

De asemenea, societatea comercială este obligată să efectueze convocarea astfel încât să garanteze accesul rapid la aceasta într-un mod nediscriminatoriu. Statul membru impune societătii comerciale să folosească mijloace care să asigure, în mod rezonabil, difuzarea eficientă către public în întreaga Comunitate. Aceasta obligatie nu se impune în cazul societătilor comerciale care pot identifica numele si adresa actionarilor lor pe baza unui registru actualizat al actionarilor, cu conditia ca societatea comercială să fie obligată să transmită convocarea fiecăruia dintre actionarii săi înregistrati.

Convocarea adunarii generale trebuie sa intruneasca mai multe conditii:

o       sa indice precis data si locul adunării generale, precum si ordinea de zi propusă;

o       sa contina o descriere clară si precisă a procedurilor care trebuie respectate de actionari pentru a putea participa si vota în cadrul adunării generale;

o       sa mentioneze, daca este cazul, data de referintă asa cum este ea definita in prezenta directiva, si sa precizeze că doar persoanele care sunt actionari la data respectivă au dreptul de a participa si de a vota în cadrul adunării generale;

o       sa indice adresa la care este posibil să se obtină textul integral al documentelor si al proiectelor de hotărâre precum si procedura care trebuie urmată în acest sens;

o       sa indice adresa paginii de Internet pe care urmează să fie disponibile informatiile.

Totodata directiva prevede obligativitatea statelor membre de a lua măsuri ca, pe o perioadă continuă care începe cu cel putin douăzeci si una de zile înainte de data adunării generale, inclusiv la data adunării, societatea comercială sa puna la dispozitia actionarilor pe pagina sa de internet cel putin următoarele informatii:

o       convocarea, cu indeplinirea conditiilor amintite anterior;

o       numărul total de actiuni si drepturile de vot la data convocării (inclusiv totalul separat pentru fiecare categorie de actiuni în cazul care capitalul societătii comerciale este împărtit în două sau mai multe categorii de actiuni);

o       documentele care urmează să fie prezentate adunării generale;

o       un proiect de hotărâre sau, în cazul în care nu se propune luarea unei hotărâri, un comentariu al unui organ competent al societătii comerciale, care este numit de legea aplicabilă, pentru fiecare punct al propunerii de ordine de zi a adunării generale; în plus, propunerile de hotărâre prezentate de actionari sunt adăugate pe pagina de internet de îndată ce este posibil după primirea lor de către societate;

o       dacă este cazul, formularele care urmează să fie utilizate pentru votul prin reprezentare si pentru votul prin corespondență, cu exceptia cazului în care formularele respective sunt trimise direct fiecărui actionar.

Directiva prevede faptul ca, in situatia in care toate formularele mentionate anterior nu pot fi publicate pe internet din motive tehnice, societatea comercială are obligatia de a indica pe pagina sa de internet procedura de urmat pentru a le obtine pe suport de hârtie. În acest caz, societatea comercială este obligată să transmită formularele gratuit, prin servicii de curierat, fiecăruia dintre actionarii care îsi exprimă interesul în acest sens.

Cu privire la dreptul actionarilor de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale si de a prezenta proiecte de hotarare, directiva prevede faptul ca statele membre trebuie sa ia masuri pentru ca actionarii, actionand individual sau colectiv, să aibă dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu conditia ca fiecare punct să fie însotit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală si să aibă dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Se prevede insa prin prezenta directiva posibilitatea statelor membre de a dispune ca dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale să poată fi exercitat doar în legătură cu adunarea generală anuală, cu conditia ca actionarii, actionând individual sau colectiv, să aibă dreptul de a convoca, sau de a solicita societătii comerciale să convoace, o adunare generală alta decât adunarea generală anuală, a cărei ordine de zi să cuprindă cel putin punctele solicitate de actionarii respectivi.

In situatia in care, ambele drepturi ale actionarului, si anume acela de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale si de a prezenta proiecte de hotarare, sunt conditionate de detinerea anumitor participatii minime in societatea comerciala, aceasta participatie poate fi de cel mult 5% din capitalul social.

In cazurile în care exercitarea dreptului de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale determină modificarea ordinii de zi a adunării generale comunicate deja actionarilor, societatea comercială are obligatia de a furniza o ordine de zi revizuită folosind aceeasi procedură ca si cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de data de referintă aplicabilă sau, în caz că nu se aplică vreo dată de referintă, în termen suficient, anterior adunării generale, pentru a permite celorlalti actionari să desemneze un reprezentant sau, dacă este cazul, să voteze prin corespondentă.

In ceea ce priveste conditiile de participare si de vot in adunarea generala, directiva arata faptul ca dreptul actionarilor de a participa la adunarea generală si de a vota în legătură cu actiunile lor se stabileste în functie de actiunile detinute de acestia la o anumită dată, anterioară adunării generale ("data de referință").

Statele membre asigură aplicarea unei date de referintă unice pentru toate societătile comerciale. Cu toate acestea, statele membre pot stabili o dată de referintă pentru societătile comerciale care au emis actiuni la purtător si o altă dată de referintă pentru societătile comerciale care au emis actiuni nominative, cu conditia ca o sigură dată de referintă să se aplice fiecărei societăti comerciale care a emis ambele tipuri de actiuni. Data de referintă nu poate preceda cu mai mult de treizeci de zile data adunării generale căreia i se aplică. Pentru punerea în aplicare a prezentei prevederi, statele membre iau măsuri ca între data limită de convocare a adunării generale si data de referintă să existe un termen de cel putin opt zile. La calcularea acestui termen nu sunt incluse aceste două date. Cu toate acestea, în situatiile unei a doua convocari sau pentru convocarea ulterioara primei convocari a adunarii generale, statele membre pot impune ca între data limită admisibilă pentru cea de a doua sau următoarea convocare a adunării generale, si data de referintă, să existe un termen de cel putin sase zile. La calcularea acestui termen nu sunt incluse aceste două date.

Directiva prevede si posibilitatea participarii la adunarea generală prin mijloace electronice.

Statele membre permit societătilor comerciale să le ofere actionarilor lor orice formă de participare la adunarea generală prin mijloace electronice, în special oricare sau toate formele de participare de mai jos:

o       transmisia în timp real a adunării generale;

o       comunicarea bidirectională în timp real, care le permite actionarilor să se adreseze de la distantă adunării generale;

o       un sistem de vot, înainte sau în cursul adunării generale, care nu necesită desemnarea unui reprezentant care să fie prezent fizic la adunare.

Cu privire la dreptul de a pune întrebări, directiva prevede ca fiecare actionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea comercială răspunde la întrebările adresate de actionari.

Dreptul de a pune întrebări si obligatia de a răspunde sunt conditionate de măsurile care pot fi luate de statele membre, sau de societăti comerciale cu permisiunea acestora, pentru a asigura identificarea actionarilor, buna desfăsurare si pregătire a adunărilor generale, precum si protejarea confidentialitătii si a intereselor comerciale ale societătilor. Statele membre le pot permite societătilor să formuleze un răspuns general pentru întrebările cu acelasi continut.

Statele membre pot dispune ca un răspuns să fie considerat dat dacă informatia pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a societătii, în format întrebare-răspuns.

Referitor la votul prin reprezentare, directiva prevede dreptul fiecarui actionar de a desemna orice altă persoană fizică sau juridică în calitate de reprezentant pentru a participa si a vota în numele său în cadrul adunării generale, prin reprezentare. Reprezentantul va avea aceleasi drepturi in ceea ce priveste luarea cuvântului si punerea întrebărilor în adunarea generală de care s-ar bucura actionarul pe care îl reprezintă.

Cu exceptia conditiei ca reprezentantii să aibă capacitate juridică, statele membre abrogă orice normă care limitează sau permite societătilor să limiteze eligibilitatea persoanelor desemnate ca reprezentanti.

Totodata se da posibilitatea statelor membre de a limita desemnarea unui reprezentant la o singură adunare, sau la adunările organizate în decursul unui anumit interval de timp si de asemenea, limitarea numărul persoanelor desemnate de un actionar să-l reprezinte la o anumită adunare generală.

Cu toate acestea, dacă un actionar detine actiuni ale unei societăti comerciale în mai multe conturi de instrumente financiare, această restrictie nu-l va împiedica să desemneze reprezentanti separati pentru fiecare cont de instrumente financiare cu privire la o anumită adunare generală.

Cu exceptia limitărilor amintite si admise expres, statele membre nu pot limita sau permite societătilor comerciale să limiteze exercitarea drepturilor actionarilor prin reprezentare în alte scopuri decât acela de a solutiona potentialele conflicte de interese dintre reprezentanti si actionarii în al căror interes trebuie să actioneze cei dintâi, iar în această situatie, statele membre nu pot impune decât următoarele conditii:

o       reprezentantul să dezvăluie anumite fapte specifice, care pot fi relevante pentru actionari în evaluarea riscului, eventual ca cel dintâi să urmărească alt interes decât cel al actionarului;

o       limitarea sau excluderea posibilitatii exercitarii prin reprezentare a drepturilor actionarilor în lipsa unor instructiuni de vot specifice pentru fiecare dintre hotărârile în legătură cu care reprezentantul urmează să voteze în numele actionarului;

o       limitarea sau excluderea posibilitatii transferului procurii către o altă persoană, fără însă ca prin aceasta să-i împiedice pe reprezentantii persoane juridice să-si exercite puterile ce le-au fost conferite printr-un membru al organelor lor de administrare sau de conducere, ori prin oricare dintre angajati.

Reprezentantul votează în conformitate cu instructiunile formulate de actionarul care l-a desemnat. Numărul actionarilor reprezentati de catre aceeasi persoana nu poate fi limitat.

Referitor la formalitătile de desemnare si notificare a reprezentantului, statele membre permit desemnarea reprezentantilor prin mijloace electronice si, mai mult, statele membre permit societătilor să accepte notificarea prin mijloace electronice a desemnării acestora, luând măsuri ca fiecare societate comercială să pună la dispozitia actionarilor cel putin o metodă eficientă de notificare prin mijloace electronice.

Desemnarea reprezentantilor este comunicată societătilor comerciale în scris. Dincolo de această conditie de formă de bază, desemnarea unui reprezentant, notificarea desemnării către societatea comercială si formularea instructiunilor de vot pentru reprezentare, dacă există vreuna, pot fi supuse exclusiv acelor conditii de formă care sunt necesare pentru a asigura identificarea actionarilor si reprezentantilor, respectiv pentru a asigura verificarea continutului instructiunilor de vot si numai în măsura în care acestea sunt proportionale cu realizarea obiectivelor respective.

Cu privire la votul prin corespondentă, statele membre permit societătilor comerciale să ofere actionarilor posibilitatea de a vota prin corespondentă, înainte de adunarea generală. Votul prin corespondentă nu poate fi conditionat decât prin cerinte si constrângeri necesare identificării actionarilor si numai în măsura în care acestea sunt proportionale cu realizarea obiectivului respectiv.

Prezenta directiva reglementeaza si problema eliminarii anumitor impedimente in cazul exercitarii efective a dreptului de vot. Este situatia în care o persoană fizică sau juridică recunoscută drept actionar în temeiul legii aplicabile actionează, pe durata desfăsurării unei activități comerciale, în numele unei alte persoane fizice sau juridice ("clientul"), considerand ca se impune elaborarea unei liste cuprinzând identitatea fiecărui client si numărul de actiuni în baza cărora se votează în numele lui, listă ce trebuie adusă la cunostinta societătii.

            In ceea ce priveste rezultatele votului, pentru fiecare hotărâre societatea comercială stabileste cel putin numărul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, proportia din capitalul social reprezentată de respectivele voturi, numărul total de voturi valabil exprimate, precum si numărul de voturi exprimate pentru si împotriva fiecărei hotărâri si, dacă este cazul, numărul de abtineri.

În cazul în care niciun actionar nu solicită numărarea completă a voturilor, statele membre pot totusi dispune, sau pot permite societătilor comerciale să dispună ca rezultatele votului să fie stabilite doar pe baza majoritătii necesare adoptării fiecărei hotărâri.

Într-un termen stabilit de legea aplicabilă, care nu poate fi mai mare de cincisprezece zile de la adunarea generală, societatea comerciala publică pe pagina sa de internet rezultatele votului.

CAPITOLUL III cuprinde dispozitii finale cu privire la modalitatea de transpunere a prezentei directive.

Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege si a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 3 august 2009.
Share |