• English
  • Romana

Raport legislativ cu privire la instrucţiunea CNVM nr. 3/2007 referitoare la derularea ofertelor publice prin intermediul sistemului de tranzacţionare al unui operator de piaţă/sistem

Instructiunea cuprinde prevederi referitoare la ofertele publice derulate prin intermediul sistemului de tranzactionare al unui operator de piata/sistem.

Instructiunea prevede faptul ca operatiunea de derulare a unei oferte publice de vanzare/cumparare, dar si operatiunile realizate in vederea alocarii, efectuarii si decontarii tranzactiilor aferente ofertei se fac cu respectarea prevederilor Legii 297/2004, a reglemantarilor CNVM si ale operatorului de piata/sistem.
De asemenea, orice contract referitor la derularea unei oferte publice de vanzare/cumparare si la operatiunile realizate ulterior inchiderii acesteia in vederea alocarii, a tranzactiilor si a decontarii sumelor aferente subscrierilor realizate in cadrul ofertei, incheiate intre operatorul de piata/sistem, ofertant, SC Depozitarul Central SA si/sau orice alta parte implicata in oferta, va trebui sa respecte prevederile legale amintite mai sus. Orice subscriere in cadrul unei oferte publice de vanzare/cumparare va fi efectuata doar cu respectarea prevederilor inscrise in prospectul/documentul de oferta aprobat de CNVM. 
Instructiunea prevede mai multe indatoriri pe care intermediarii le au, si anume :
•    Obligatia de a informa clientii cu privire la conditiile de derulare a ofertei ;
•    Obligatia de raspundere cu privire la respectarea prevederilor prospectului/documentului de oferta ;
•    Obligatia de a verifica cerintele de validitate ale prospectului/documentului de oferta si a certifica respectarea acestora prin introducerea ordinelor aferente formularelor de subscriere in sistemul de tranzactionare aferent ofertelor publice.
Pentru  ca proiectul/documenetul de oferta sa obtina aprobarea CNVM trebuie ca ofertantul sa depuna :
•    o cerere ;
•    modelul de angajament privind respectarea de catre intermediarii prin care se subscrie in cadrul ofertei a conditiilor de derulare a ofertei si a prevederilor inscrise in proiectul/documenetul de oferta.
Numai dupa transmiterea catre intermediar a angajamentului amintit anterior, acesta va putea accepta subscrieri si va putea introduce ordine aferente respectivelor formulare de subscriere.
Responsabilitatea cu privire la desfasurarea operatiunilor in cadrul pietelor de Oferte si Operatiuni speciale revine operatorului de piata/sistem.
Alocarea aferenta ofertei publice are loc dupa data de inchidere a ofertei, cu respectarea prospectului/documentului de oferta.
Tranzactiile aferente ofertei au loc ulterior determinarii indicelui de alocare si realizarii alocarii, precum si dupa scurgerea a minim 24 de ore de la transmiterea de catre operatorul de piata/sistem a unui anunt cu privire la rezultatele alocarii, catre participantii la piata si catre CNVM. 
Decontarea se va realiza in termen de trei zile de la data realizarii tranzactiilor aferente ofertei.
Notificarea cu privire la rezultatele ofertei se va transmite conform art.35 si 71 alin. (2) si (3) din Regulamentul CNVM nr.1/2006, insotita de dovada realizarii decontarii.
Instructiunea prevede mai multe posibile situatii care s-ar putea ivi pe parcursul derularii opratiunilor, si anume :

1. In situatia in care anterior realizarii alocarii, se constata de catre intermediarul ofertei sau de catre operatorul de piata/sistem ca in sistemul de tranzactionare au fost introduse ordine aferente formularelor de inscriere cu nerespectarea prevederilor prospectului/documentului de oferta, intermediarii care au validat si introdus respectivele ordine au urmatoarele obligatii :
•    de a le retrage, astfel incat acestea sa nu fie luate in calcul,
•    de  a informa in scris pe operatorul de piata/sistem, intermediarul ofertei si pe investitor, cu privire la retragerea ordinului.

Operatorul de piata/sistem va comunica denumirea intermediarilor si numele agentilor pentru servicii de investitii financiare care au introdus ordine cu nerespectarea prevederilor prospectului/documentului de oferta, precum si, daca este cazul, sanctiunile dispuse.
    
2. In situatia in care, ulterior notificarii catre CNVM, intermediarii care au introdus ordine aferente formularelor de subscriere cu nerespectarea prevederilor prospectului/documentului de oferta, nu le retrag, operatorul de piata/sistem, va trebui :
•    sa dispuna masuri necesare, astfel incat la alocare sa nu fie luate in calcul decat acele ordine aferente formularelor de subscriere realizate cu respectarea prevederilor prospectului/documentului de oferta ;
•    sa comunice ofertantului, intermediarului ofertei si celorlalti intermediari care au introdus ordine aferente formularelor de subscriere in sistemul de tranzactionare, masurile dispuse ;
•    sa interzica intermediarului care se afla la a treia abatere de la obligativitatea retragerii ordinelor, de a mai participa pe o perioada de 12 luni la ofertele publice derulate prin sistemul sau de tranzactionare.

3. In situatia in care, intre momentul alocarii si realizarea decontarii, intermediarul ofertei sau operatorul de piata/sistem constata ca unele ordine aferente formularelor de subscriere au fost introduse in sistemul de tranzactionare cu nerespectarea prevederilor prospectului/documentului de oferta, exista urmatoarele obligatii :
•    de a adopta toate masurile necesare pentru realizarea operatiunilor implicate in derularea ofertei, cu respectarea reglementarilor aplicabile, inclusiv cele cuprinse in reglamentarile operatorului de piata/sistem, a conditiilor de validitate prevazute in prospectul/documentul de oferta aprobat de CNVM ;
•    de a transmite in scris operatorului de piata/sistem cererea de retragere a ordinelor si sa informeze intermediarul ofertei precum si investitorul pentru care a fost introdus ordinul. 

Cererea de retragere se va transmite individualizat pentru fiecare ordin/tranzactie in parte si, in baza ei, operatorul de piata/sistem are urmatoarele atributii :
•    va corecta alocarea si tranzactiile incheiate cu luarea in considerare a ordinelor aferente formularelor de subscriere care au fost introduse cu nerespectarea prevederilor prospectului/documentului de oferta, corectarea tranzactiilor insemnand invalidarea/neconfirmarea acestora de catre BVB ;
•    va informa intermediarul ofertei, ofertantul si toti intermediarii care au introdus in sistem ordine aferente formularelor de susbcriere cu privire la corectarea alocarii si a tranzactiilor incheiate, asa cum am aratat anterior ;
•    va dispune masurile necesare astfel incat la determinarea automata a indicelui de alocare de catre sistemul operatorului de piata/sistem, sa nu fie in luate in calcul decat ordinele aferente formularelor de subscriere realizate cu respectarea prevederilor prospectului/documentului de oferta ;
•    va comunica ofertantului, intermediarului ofertei si celorlalti intermediari care au introdus ordine aferente formularelor de subscriere in sistemul de tranzactionare aferent pietei ofertelor publice, modul de realizare a alocarii ;
•    va notifica CNVM denumirea intermediarilor si numele agentilor pentru servicii de investitii financiare care au introdus in sistemul de tranzactionare ordine aferente formularelor de subscriere cu nerespectarea revederilor prospectului/documentului de oferta precum si sanctiunile dispuse, daca este cazul.

In situatia in care intermediarii nu-si respecta obligatia de a transmite cererea de retragere a ordinelor aferente formularelor de subscriere cu nerespectarea prevederilor prospectului/documentului de oferta, operatorul de piata/sistem realizeaza operatiunile si toate informarile numai dupa ce CNVM va fi notificata cu privire la neindeplinirea de catre respectivii intermediari a obligatiilor de a valida ordinele si de a transmite in scris cererea de retragere a acestora.
Ulterior notificarii CNVM, operatorul de piata/sistem interzice intermediarului aflat la cea de-a treia abatere cu privire la obligativitatea transmiterii cererii de retragere a ordinelor, de a mai participa pe o perioada de 12 luni la ofertele publice derulate in sistemul lui de tranzactionare, prin introducerea in sistem de ordine aferente formularelor de subscriere.

Intermediarii implicati in derularea ofertei, intermediarul ofertei, ofertantul si operatorul de piata/sistem poarta responsabilitatea finalizarii operatiunilor aferente ofertei publice, in conformitate cu prevederile prospectului de oferta, ale instructiunii 3/2007 precum si a celorlalte prevederi legale.
 Intermediarii raspund direct si integral fata de clientii lor atunci cand introduc in sistemul de tranzactionare ordine aferente de subscriere cu nerespectarea prevederilor prospectului/documentului de oferta. De asemenea, intermediarul va raspunde si de eventualele consecinte sau daune ce ar putea aparea ca urmare a corectiei intervenite.
Fiecare operator de piata/sistem, conform reglementarilor proprii, va sanctiona intermediarii care introduc in sistemul de tranzactionare ordine aferente formularelor de subscriere cu nerespectarea prevederilor prospectului/documentului de oferta.

CNVM va sanctiona introducerea  de catre intermediari in sistemul de tranzactionare a ordinelor aferente formularelor de subscriere cu nerespectarea prevederilor prospectului/documentului de oferta cu : 
•    avertisment, 
•    amenda, si/sau 
•    suspendarea autorizatiei agentului pentru servicii de investitii financiare, pe o perioada cuprinsa intre 30 si 90 de zile ;
•    retragerea autorizatiei agentului pentru servicii de investitii financiare ;
•    interzicerea temporara a desfasurarii unor activitati si servicii ce cad sub incidenta Legii nr.297/2004.
In situatia in care CNVM va aplica aceste sanctiuni, sanctiunile aplicate de  operatorul de piata/sistem vor fi anulate.

Share |